Nyheter

Jultal

Julen står för dörren och många av oss har nog fullt upp med alla förberedelser. Så är det när julafton närmar sig.
Visst är det härligt att se när Sala lyser upp med dekorationer och ljusslingor. Det ger lite stämning och känslan av hopp i den mörkaste tiden på året.
För jag tror att det är just hoppet som ändå är det viktigaste. Solidariteten i oss väcks till liv på något sätt. I allt från Musikhjälpens insamling som alldeles nyss avslutades i Västerås till att vi under den här tiden ger varandra lite extra omtanke.
Lär mer

Alla medlemmar samt alla s-föreningar!

Nominera kandidater till distriktskongressen 4 april 2020. Kongressen kommer att vara i Surahammar. Sala AK ska utse 14 ombud och lika många ersättare. Är du intresserad? eller känner du någon annan partimedlem som du vill nominera? Nomineringar sänds till e-post: sap@socialdemokraternaisala.se senast den 15 december 2019.

Glenn Andersson
ordförande

Ett tryggare och bättre Sala

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 med framåtblick till 2028 för Sala kommun.
Med ordning och reda i ekonomin kan kommunen åter satsa på framtidsarbetet för ett växande, tryggare och bättre Sala.
Läs mer

 

Snart kommer vår
tidning i din brevlåda
Klicka här för att läsa den digitalt.

 

Problematiken kring Sala kommuns
ekonomi har varit väl känd sedan våren 2018

Problematiken kring Sala kommuns ekonomi har varit väl känd sedan våren 2018.
Trots detta så har den politiska minoriteten, bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Salas bästa, Liberalerna och Kristdemokraterna inte tagit tag i kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt utan istället valt att mörka det.
Trots detta så har den politiska minoriteten, bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Salas bästa, Liberalerna och Kristdemokraterna inte tagit tag i kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt utan istället valt att mörka det.

Under valrörelsen 2018 gav den styrande alliansen lugnade besked till befolkningen och invaggade dem i tron att det inte fanns några problem med ekonomin. Nu ser vi resultatet.

Under hela 2018 har vi socialdemokrater varnat för att ekonomin kommer att bli ett problem. Vi har vid flera tillfällen lagt förslag på lösningar då vi sett att det ekonomiska läget varit så allvarligt och att kraftfulla åtgärder behövts. 2018 visar på ett preliminärt underskott på ca 36 miljoner kronor som enligt oss ska fördelas på 3 år d.v.s. 12 miljoner per år.

Vi kan nu se att skolan kommer att göra ett minusresultat även för 2019 då de besparingar som Allians för Sala lagt fram inte får full effekt 2019. Dessutom10,7 miljoner kronor tillfälligt skjutits över till kommunstyrelsen. De ser ut att behöva läggas tillbaka som ytterligare besparing på skolan. Det kommer ge ännu större konsekvenser än dem vi ser redan nu.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att behöva göra besparingar på ca 40-45 miljoner kronor för 2019 för att klara sina budgetramar. Det drabbar äldre och sjuka hårt!

Samtidigt står kommunen inför stora investeringar i nya skollokaler, äldrebostäder, hyresrätter och fritidsanläggningar som inte kommer att kunna genomföras. Den dåliga kommunala ekonomin och det underskott som Allians för Sala har orsakat kommer att få förödande konsekvenser. Det kommer också skada kommunens varumärke och försvåra framtida rekryteringar till kommunala jobb.

Vi socialdemokrater vill utveckla och modernisera Sala kommun och ta kommunen ur den svåra ekonomiska kris som den nu befinner sig i.

Sala har ur ett geografiskt perspektiv oändliga möjligheter med sin småstadskaraktär och landsbygd att bli något unikt i Mälardalen. Både för de som redan bor och är verksamma i kommunen men också till de som väljer att besöka vår kommun. Vi har också ett fantastiskt läge i närheten av större städer och många skulle kunna välja att bo här även om de jobbar på annan ort.

2019 är tyvärr ett förlorat år ekonomiskt på grund sv de styrandes ovilja att ta tag i situationen på ett ansvarsfullt sätt.

DET HANDLAR OM HELHET OCH LÅNGSIKTIGHET

Vi socialdemokrater värnar skola och vård- och omsorg. Vi lägger inte enorma besparingar som drabbar våra barn och äldre. Vi har ett helt annat förslag. Det är kraftfullt och löser kommunens dåliga ekonomi på sikt. I vårt förslag till åtgärder överväger vi även en tillfällig skattehöjning med 45 öre. Det kan kommunfullmäktige i så fall ta ställning till i november 2019. Om det blir aktuellt med en tillfällig skattehöjning ska skattesatsen återställas till dagens nivå successivt så snart kommunens ekonomi är i balans. Därför är vi tydliga med att det är en tillfällig åtgärd.

Kommunen måste ses i ett helhetsperspektiv. Varje nämnd kan inte som idag tvingas till enorma besparingar var för sig. Vårt förslag bygger på hur kommunen kan öka sina intäkter och effektivisera övriga verksamheter. För oss socialdemokrater handlar det om att inte försämra för våra barn och äldre, utan istället ställa krav på övriga verksamheter i kommunen. Det krävs tid, genomarbetade politiska beslut och uppföljning för att ta oss ur denna kris på ett bra sätt.

Därför föreslår vi följande:
Använda de pengar som finns till oförutsedda händelser idag för att öka budgetramarna till skolan och vård- och omsorg med dem tills ekonomin är i balans igen.

Se vilka taxor och andra administrativa avgifter som kan höjas. Idag finns inte ett samlat grepp över vilka taxor m.m. vi har och när de höjdes eller sänktes senast.

Vid all försäljning av mark för så väl bostadsbyggande till företagsetableringar ska kostnader  beräknas och fördelas mellan Sala kommun och exploatörer. Idag subventionerar kommunen all tomtförsäljning.

En plan ska tas fram för kommunens behov av vilka lokaler som kan avvecklas och vilka avtal som kan omförhandlas till lägre kostnad.

Alla investeringar som genomförs ska innehålla en ordentlig tidsplan, kalkyl och vilka drifts konsekvenser det blir för varje investering. Idag sker inte det och då kan heller inte politiken avgöra vilka investeringar som ska verkställas och vilka som inte ska verkställas.

Våra kommunala bolag måste ge högre utdelning än vad de gör idag. Sammanlagt har Sala kommun tre bolag. Sala-Heby Energi där Sala äger 87,5%  och Heby 12,5%. Sala Bostäder som ägs 100% av Sala kommun. Dessa två bolag ger i utdelning ca 300.000 kr om året till Sala kommun. Sala Silvergruva delar inte ut något till kommunen då de har en snäv ekonomi.

Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Ta fram en digitaliseringsplan för  hela kommunen. Se över hur vi kan hitta andra smarta IT-lösningar, samt se över vilka system och licenser kommunen har idag som skulle kunna sägas upp.

Effektivisera administrationen inom skolan, vård- och omsorg och kommunstyrelsens förvaltning genom att minska antalet chefer och administrativ personal.

Öka takten i den beslutade ekonomiska kontroll- och åtgärdsplanen som finns beslutad sedan tidigare. Flera åtgärder i den är ännu inte påbörjade.

Kommunen måste ha ett resultat på minst +12 miljoner kronor varje år, i tre år framöver, för att hantera det underskott som uppstått 2018.

 


Viktigt meddelande till medborgarna!

Den kommunala ekonomin skakas av ett stort underskott som äventyrar den kommunala välfärden. Vi Socialdemokrater har tidigare varnat för detta utan reaktion från de styrande som består av C, Sbä, M, Kd och L. Nu måste våra medborgare och även alla anställda inom kommunens verksamheter få svar från Allianspartierna och Salas bästa vad de tänker prioritera för att få den kommunala budgeten i balans.

Det är oroväckande tyst från dem och det saknas handlingskraft att vilja ta tag i frågan. Istället lägger de ansvaret på våra tjänstepersoner att utreda och det för att innan valet den 9 september undvika att redovisa vilka prioriteringar de måste göra. Istället förhalar den styrande Alliansen frågan så att den tas upp först efter valet. Det är riktigt illa anser jag.  

Utan tvekan kommer det att bli svårare att få kontroll på ekonomin om inte de styrande agerar nu och tar sitt politiska ledarskap på allvar. Detta är inte acceptabelt, varken mot våra medborgare eller kommunanställda att inget besked ges.

Utifrån den handlingsförlamning den styrande alliansen påvisar så har vi Socialdemokrater begärt att kommunstyrelsen inkallas till ett extra sammanträde för att få en redovisning av kommunens ekonomiska situation, att de styrande redovisar ett förslag till handlingsplan. Så att våra medborgare och kommunanställda kan få ett svar innan valet!

Det är med politisk vilja och ett starkt ledarskap man tar sig an problemen, inte genom att stoppa huvudet i sanden och vänta tills efter den 9 september.

Ulrika Spårebo (S)
Oppositionsråd

 

Socialdemokraternas 12-punktsprogram
för en ekonomi i balans
Här han du läsa Socialdemokraternas program för att få kommunes ekonomi i balans.

Läs mer

Vårt förslag till budget
Här han du läsa Socialdemokraternas förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 för Sala kommun.
Läs mer

På bilden fr.v Camilla Runerås, Viktor Kärvinge, Ulrika Spårebo, Amanda Lindblad och Eva Stenberg.

Våra förtroendevalda
Vi kan stolt presentera våra förtroendevalda för perioden 2019-2022?

OPPOSITIONSLEDARE
Kommunstyrelsen Ulrika Spårebo, tillika oppositionskommunalråd och 2:e vice ordförande.

Vård och Omsorgsnämnden
2: vice ordförande Camilla Runerås.

Skolnämnden 2:e vice ordförande Amanda Lindblad.
Bygg och Miljönämnden
2:e vice ordförande Viktor Kärvinge.
Kultur och Fritidsnämnden
2:e vice ordförande Eva Stenberg.

KOMMUNSTYRELSEN (KS)
Ordinarie ledamöter: Ulrika Spårebo, Glenn Andersson, Camilla Runerås och Viktor Kärvinge.

Ersättare: Amanda Lindblad, Bo Kihlström och Alaitin Temur.

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN (VON)
Ordinarie: Camilla Runerås och Kenneth Edvardsson.

Ersättare: Lotta Nilsson och Fassika Gustavsson.

SKOLNÄMNDEN (SKN)
Ordinarie: Amanda Lindblad och Tomas Calissendorf.

Ersättare: Gulnaz Haci.

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN  (BMN)
Ordinarie: Viktor Kärvinge och Åsa Nilsson.

Ersättare: Karl-Axel Ekebom.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (KFN)
Ordinarie: Eva Stenberg och Bo Kihlström.

Ersättare: Erika Hortans och Jesper Lindgren.

VALNÄMNDEN
Ordinarie: Per-Olov Rapp och Birgitta Beiron.

Ersättare: Jan Albinsson och Stig Hakvinsson.

SALA-HEBY ENERGI AB
Ordinarie: Bengt Juthberg och Ann-Kristin Lindgren.

SALABOSTÄDER AB
Ordinarie: Per-Olov Rapp och Kristina Nyberg.

HUVUDMÄN SALA SPARBANK
Ulrika Spårebo, Lotta Nilsson, Gunilla Albinsson, Tina Forsgren.

REVISORER
Christina Forsgren, sammankallande, Rutger Andersson, vice sammankallande, Eva Åberg och Kerstin Windahl Jansson.


Bygg bort bostadskrisen!

Sala står fortfarande inför en högkonjunktur för byggande.  Men Sala har missat och riskerar att fortsätta missa inflyttning och företagsetableringar pågrund av den akuta bristen på en variation av byggklar mark. De sista lediga tomterna är sålda och planarbetet för nya knappt påbörjat på grund av dåligt utnyttjade resurser.  
Sala måste ha ett politiskt styre som arbetar åt samma håll med en tydlig målbild och vision för förvaltningarna att arbeta efter. 
Detta kommer vi Socialdemokrater se till om vi får ta över efter valet!
Sala har även ett behov av ökad strategisk kompetens inom t.ex natur- vatten- och markföroreningsfrågor. Om dessa frågor hanteras proaktivt kan de vändas till fördelar i planerings- och exploateringsfrågor vilket absolut inte är fallet nu. 
Kompetens och tydliga styrdokument skulle underlätta inte bara det interna arbetet utan även för alla andra som är eller vill bli verksamma inom kommunen. Det kan t.ex handla om hur exploatering av mark inom silvergruvans diffusa påverkansområde kan ske utan att omotiverade kostnader för sanering tillkommer. 
Det kan även handla om bebyggelse utanför planlagt område. Med ett tydligt och lösningsfokuserat styre kan detta underlättas påtagligt mot hur det går till idag. Vi får fler etableringar och betydligt effektivare myndighetsutövning. 

Viktigt meddelande till medborgarna!

Den kommunala ekonomin skakas av ett stort underskott som äventyrar den kommunala välfärden. Vi Socialdemokrater har tidigare varnat för detta utan reaktion från de styrande som består av C, Sbä, M, Kd och L. Nu måste våra medborgare och även alla anställda inom kommunens verksamheter få svar från Allianspartierna och Salas bästa vad de tänker prioritera för att få den kommunala budgeten i balans.

Det är oroväckande tyst från dem och det saknas handlingskraft att vilja ta tag i frågan. Istället lägger de ansvaret på våra tjänstepersoner att utreda och det för att innan valet den 9 september undvika att redovisa vilka prioriteringar de måste göra. Istället förhalar den styrande Alliansen frågan så att den tas upp först efter valet. Det är riktigt illa anser jag.  

Utan tvekan kommer det att bli svårare att få kontroll på ekonomin om inte de styrande agerar nu och tar sitt politiska ledarskap på allvar. Detta är inte acceptabelt, varken mot våra medborgare eller kommunanställda att inget besked ges.

Utifrån den handlingsförlamning den styrande alliansen påvisar så har vi Socialdemokrater begärt att kommunstyrelsen inkallas till ett extra sammanträde för att få en redovisning av kommunens ekonomiska situation, att de styrande redovisar ett förslag till handlingsplan. Så att våra medborgare och kommunanställda kan få ett svar innan valet!

Det är med politiskvilja och ett starkt ledarskap man tar sig an problemen, inte genom att stoppa huvudet i sanden och vänta tills efter den 9 september.

Ulrika Spårebo (S)
Oppositionsråd


Handslag mellan S och Kommunal

Idag har socialdemokraternas Ulrika Spårebo och kommunal i Salas ordförande Britt-Lis Leffler tagit ett handslag för att klara framtidens kompetensförsörjning, men också garantera en bra arbetsmiljö och mer inflytande för de anställda inom kommunals avtalsområde inom vård – och omsorg och barn – och bildning.

Handslaget i sin helhet:

¤ Införa utbildningskontrakt inom kommunals avtalsområde för elever som utbildar sig genom utbildningsanordnare i Vård – och omsorgs collage på gymnasiet eller utbildar sig på gymnasiets Barn – och fritidsprogram.

(Kontraktet innebär att eleverna vid genomförd godkänd utbildning och att de delar kommunens värdegrund får en tillsvidareanställning, heltid inom kommunen. Eleven ska ha anställning inom 3 månader efter avslutad utbildning).

¤ Kostnadsfria arbetskläder ska finnas till personal inom vård – och omsorg och barn – utbildning.
¤ Inflytande och medbestämmande ska i större utsträckning prägla frågor som rör arbetsmiljö, arbetstider och löner.
¤ All äldreomsorg ska ha kommunen som huvudman.
¤ All städning av kommunens lokaler ska återgå i kommunalregi.
¤ Måltidsenheten ska fortsätt ha kommunen som huvudman.
¤ Den del av gata-park som finns i kommunens regi idag ska fortsätta med kommunen som huvudman.

För mer information kontakta Ulrika Spårebo 0224-747102 Britt-Lis Leffler 070-2733471

Skönsmomodellen – valfrihet på riktigt!

Camilla Runerås.

Skönsmomodellen är en arbetsmodell som har sitt ursprung i stadsdelen skönsmon, Sundsvall. Enkelt beskrivet går den ut på att flytta fokus från ekonomin i till personen i behov av hemtjänst.
   ”Ge mig det stöd jag behöver så att jag kan känna mig trygg och leva ett självständigt liv” är filosofin som skall genomsyra alla instanser som har kontakt med hemtjänst-användarna.
   Det kan handla om allt från att själv välja vad, hur och när personen vill ha sin hjälp till att informationsblanketter och fakturor formuleras på ett sådant vis att de är lätta att hantera för målgruppen.
    En viktig del i Skönsmomodellen är att det är personalen närmast dvs de som känner personerna som behöver hjälpen bäst, som skall vara dem som planerar och organiserar sin verksamhet.  Låt proffsen vara proffs helt enkelt!
   På så vis garanteras vårdtagarens inflytande över vad, när och hur hen egentligen behöver.
Personalen kan samtidigt vara mer flexibel och dessutom styra över sin tid och arbete vilket minskar stress och ökar möjligheten att arbeta på ett sådant vis att arbetet blir klart istället för att som ofta är fallet nu tvingas hasta iväg.

Välmående personal genererar välmående vårdtagare.
Socialdemokraterna i Sala ser att  Skönsmomodellen ger människor i behov av hemtjänst möjlighet att själva påverka den vård de har behov av, de får själva välja. Alltså valfrihet på riktigt, att påverka sin dag och sin hjälp!
   Vi ser också skönsmomodellen som en modell där personalen inte stressas sönder utan på riktigt ges inflytande över sitt arbete.
   Skönsmomodellen tilldelades 2017 Ribbingska fondens årets äldrepris med motiveringen:
”Skönsmons hemtjänstpersonal har utvecklat en ny arbetsmodell, som utgår från de äldres bästa. Modellen präglas av tilltro och tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare. Förändringsarbetet har kunnat genomföras tack vare professionalitet och engagemang hos personal och projektledare. Verksamheten har i hög grad uppskattats av omsorgstagarna och den är ett framgångsexempel inom svensk äldreomsorg.”

 

Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop

Sverige ligger i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet men fortfarande har kvinnor lägre löner än män.  Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och har en sämre arbetsmiljö än män. Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. All kompetens ska tas tillvara på arbetsmarknaden. På så sätt kommer kvinnors sysselsättning öka.

 

 

 

 

Vårt förslag till budget 2018

Vi socialdemokrater i Sala har lagt vårt förslag till budget 2018 och verksamhetsplan
2019-2020 för Sala kommun. Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa i morgon, inte om det som vi redan byggt.
Läs hela förslaget här

Ulrika Spårebo – Socialdemokraternas
toppkandidat i Sala i valet 2018

På medlemsmöte i torsdags fastställde Socialdemokraterna i Sala att

Ulrika Spårebo är partiets första namn på valsedeln till Sala kommunfullmäktige i valet 2018 och partiets kandidat till posten som kommunstyrelseordförande.
Socialdemokraternas valsedel upptar 41 namn och är en varvad lista med varannan kvinna/man.
Ett enigt möte med Socialdemokraterna i Sala har antagit valsedeln.

Välkomna till medlemsmöte

Måndag 16 oktober 2017 kl.19.00
Samlingssalen, Äldreboendet, Johannesbergsgatan 2, Sala
Program:
Regeringens budget presenteras

Camilla Runerås och Per-Olov Rapp redovisar resultatet i kyrkovalet
Förslag om att starta Sala Socialdemokratiska förening
Välkomna
Styrelsen
OBS! Meddela din aktuella eller nya e-postadress till oss.

Mejla oss på: sap@socialdemokraternaisala.se

En öppen och
välkomnande folkkyrka

I de kyrkliga församlingarna i Sala kommun vill vi socialdemokrater arbeta för den öppna, engagerade och välkomnande folkkyrkan. Verksamheten skall präglas av öppna dörrar och inte stänga ute. Vi vill ha en kyrka som klart och tydligt stå upp för alla människors lika värde och rätt. Och en kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare.
Läs mer om kyrkovalet 2017

Vi tävlar i Silverman!

SOCIALDEMOKRATERNA DELTAR MED TVÅ LAG PÅ SALA SILVERMAN!
Kom till Sala Silverman den 19 augusti och heja på våra lag!
Lag OLDIES består av Per-Olov Rapp – cyklar, Tina Forsgren – springer och Bo Kihlström – simmar.
Lag YOUNGIES består av Lotta Holmer – cyklar, Calle Johansson – springer och Emil Andersson Bleckert – simmar.

Plakatmålning
Tisdag 18 april mellan kl.17-19 plakatmålning inför Första Maj. Kom till Folkets Hus och måla ditt eget plakat. Arbetarekommunen bjuder på korv och kaffe.

Medlemsmöte
Tisdag 18 april kl. 19.00 Medlemsmöte i Folkets Hus. Vårt kongressombud Camilla Runerås informerar från partikongressen i Göteborg.

Nominering till riksdags- och regionvalsedlarna
Nomineringsdatum till riksdags- och regionvalsedlarna är ändrat till 10 maj. Då är sista nomineringsdatum!

Landsbygdsministern i Sala

Sala har haft besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som var hos Gröna hagar i Fallängetorp Västerfärnebo.  Vid  besöket deltog oppositionsrådet Ulrika Spårebo och Arbetarekommunens ordförande Glenn Andersson.

Emilia ny oppositionsledare

Fr.o.m. den 1 februari blir Emilia Jonsson ny oppositionsledare i skolnämnden för Socialdemokraterna.
Kjell Wennerborg som idag är oppositionsledare i skolnämnden kommer att vara kvar som ledamot och stötta Emilia i hennes nya roll.
Emilia är 21 år och jobbar idag som lärarvikarie i Sala kommun.

 

 

 

 

 

Våra ombud till partidistriktets kongress

Den 25 mars har socialdemokraterna i Västmanlands partidistriktskongress, denna går av stapeln i Sala denna gång.
Sammanlagt samlas ca 200 socialdemokrater varav 149 st är ombud. Av 149 ombud har Sala 14 st. Salas ombud utsågs den 16 januari på socialdemokraternas medlemsmöte.

 

 

Camilla till partikongressen

Stort GRATTIS till  Camilla Runerås som har blivit vald som ombud till parti­kongressen i Göteborg 8-12 april. Camilla kommer tillsammans med nio andra ombud representera Västmanland. (Övriga ombud är Carin Lidman, Denise Norström, Magnus Johansson, Mikael Peterson, Helmut Hoffman, Lena Love’n- Rolen, Lena Johansson, Olle Thorell och Pia Håkansson)