Nyheter


Bli medlem i Socialdemokraterna Sala

Hej och välkommen till Socialdemokraterna i Sala. Jag heter Ulrika Spårebo och jag är kommunalråd i opposition i Sala kommun.

Vad roligt att du funderat på att bli medlem hos oss. Socialdemokraterna är det största partiet i Sala kommunfullmäktige men vårt inflytande över politiken är begränsat, eftersom vi inte är en del av styret.

För att ändra på det behöver vi fler.

Tillsammans skapar vi det starka samhället och ett bättre Sala.

Socialdemokraterna är Sveriges största folkrörelse och ju fler vi blir desto större möjligheter har vi att påverka Sverige, Västmanland och Sala.

Välkommen som medlem i ett växande gäng.

Här kan du bli medlem

När man trycker på ”Här kan du bli medlem så ska du sändas till följande sida: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

 

 

Sala kan mer bättre

Vi prioriterar välfärden

Jämställdhet och solidaritet är grunden för vår socialdemokratiska politik och skall vara inriktningen för vårt arbete i kommunen. Vi socialdemokrater lägger nu fram en kommunal budget som investerar i en ännu bättre kommunal välfärd, en ordentlig satsning på miljö och klimatomställning samt en ordentlig återstart av näringslivspolitiken.

De resurser som läggs på välfärden är satsningar som kommer att göra Sala till en bättre kommun där skolan är jämlik, segregationen minskas, den psykiska ohälsan bland våra barn och unga minskar, studieresultaten ökar, fler slutför sina gymnasiestudier, våra äldre får ett självständigare liv, de får bestämmer själva hur och när de vill ha sin hjälp, förebyggande arbetet ökar för att minska så att människor hamnar i missbruk och utanförskap. I Sala ska ingen lämnas efter men inte heller hållas tillbaka!

Kommunens ekonomi befinner sig fortfarande i ett allvarligt läge även om vissa förbättringar har uppnåtts. Vår uppfattning är att den styrande borgerliga alliansen inte har klarat av att genomföra den ekonomiska handlingsplan som kommunstyrelsen beslutat om tidigare. Vi socialdemokrater fortsätter arbetet med att lägga förslag som stabiliserar den kommunala ekonomin och därmed skapar utrymme för välfärdssatsningar.

Vi tror på framtiden och vi vet att Sala kan bättre.

Budgetförutsättningar

Allt präglas av osäkerhet
I världsekonomin sker just nu en mycket snabb nedgång i sysselsättning och produktion till följd av coronapandemin. Det mycket osäkra prognosläge som rådde i våras kommunicerades från SKR (Sveriges kommuner och regioner) med ett scenario i stället för att beskriva en prognos. Läget tycks nu ha stabiliserats, såväl i omvärlden som i Sverige, jämfört med den dramatiska konjukturkollapsen under mars, april och maj. Men fortfarande präglas den globala utvecklingen av stor ovisshet. Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga.
Återhämtningen kommer dock att ta tid. Under 2021 förväntas arbetslösheten att öka ytterligare jämfört mot tidigare år och beräknas ligga mellan 9,4-11 %. Lågkonjunkturen kommer att dröja sig kvar och år 2023 är arbetsmarknaden åter i balans enligt det scenario som SKR tagit fram.
Den minskade sysselsättningen påverkar den kommunala ekonomin genom att skatteunderlaget inte ökar i den takt som kommunens kostnader förväntas öka till följd av ökade priser, löner och en växande befolkning med behov av välfärdstjänster. Detta är något som behöver tas i beaktande när budgetramarna sätts.

Andelen äldre personer, 80+ ökar stadigt under perioden 2021 – 2033. Det är inom den gruppen som också behovet är störst av kommunens service via hemtjänst och äldreboende.

Sala
Tillväxten i skatteunderlaget 2020 kommer att drabbas hårt av de effekter som corona- pandemin orsakar på den ekonomiska tillväxten. Omfattande generella statsbidrag av engångskaraktär för år 2020 hjälper till att kompensera för de minskade skatteintäkterna och förbättrar resultatet. Med dessa statsbidrag prognostiseras resultatet på helår till 15,5 mkr för 2020 mot budgeterade 21,7 mkr. Prognosen för balanskravsresultatet blir 8,8 mkr enligt delårsprognosen Därefter har SKR:s cirkulär 20:39 inkommit som visar på en försämring på 7,3 mkr för 2020. Delårsrapporten justerat med detta ger då ett balanskravsresultat på 1,5 mkr.
Tillväxten i skatteunderlaget förväntas bli låg för de kommande åren. Nettokostnadsökningen bedöms blir år 2021 1,65 %
Oavsett tillväxten i skatteunderlaget så har kommunen att förhålla sig till de pengar som finns. Ramarna som tilldelas verksamheterna sätts utifrån att pengar först avsatts till resultatmålet och kommunstyrelsens förfogande.

Resultat för 2021 behöver vara minst 18,3 mkr och för 2022 på 22,9 mkr för att återställa de negativa resultaten för åren 2018 och 2019. Kommunstyrelsens förfogande har idag inga riktlinjer som reglerar vad förfogandet ska användas till. Vi anser att riktlinjer måste tas fram för att reglera detta.
Kommunstyrelsens förfogande är följande:
År 2021 4141 tkr 0,28 %
År 2022 4245 tkr 0,28 %
År 2023 4356 tkr 0,28 %

Som ett led i att effektivisera administrationen gällande IT-licenser och andra IT kostnader så är ramarna justerade enligt följande:
SKN -1 084 tkr VON -1 648tkr KFN: -267tkr ÖF -5 tkr KS +3 004tkr.
Från och med 2021 kommer vuxnas lärande och arbetsmarknadsenheten att ingå i skolnämndens ansvarsområde. De har tidigare ingått i kommunstyrelsens verksamheter. En ramförändring är justerad enligt följande:
KS -27 227 tkr SKN +27 227 tkr
Flytt av kulturskolans verksamhet från skolnämnden justeras enligt följande:
SKN -4528 tkr KFN +4528 tkr
För att öka resurserna till nämnderna så behöver översynen kring kommunens verksamheter prioriteras och se över vilka kostnader som kan minskas för att skapa resursutrymme. Det vi främst tänker på är lokalkostnader. Det finns ytterligare effektiviseringar som behöver ses över för att skapa utrymme.

Befolkning och demografi

Sala kommun har sedan 2008 haft en positiv befolkningsökning. Mellan 2008-2019 ökade Sala kommun med 1529 personer. Största var ökningen mellan 2013-2018. Kommunen ökade under denna period med 1047 personer. Under åren 2020-2030 förväntas befolkningen öka med 1561 personer till 24 594 personer 31 december 2030. I snitt handlar det om en ökning med 156 personer/år utifrån den befolkningsprognos som är framtagen av SCB. Det första halvåret 2020 visar dock på en minskning av invånarantalet och den 30 juni 2020 var antalet invånare 22 845 mot 22 894 invånare den 31 december 2019, en minskning med 49 personer.

Andelen äldre personer, 80+ ökar stadigt under perioden 2021 – 2033. Det är inom den gruppen som också behovet är störst av kommunens service via hemtjänst och äldreboende.

Kommunens skatteintäkter
Kommunens skattesats uppgår till 22,31 kr och ingen förändring är budgeterad för budgetåret 2021 eller verksamhetsåren 2022 – 2023. Skatteintäkter kommer in i kommunkassan det år som de avser, men är preliminära fram tills taxeringen är slutgranskad i december följande år. Därför spelar prognoser över skatteunderlagets tillväxt stor roll för planeringen i kommuner och regioner. Om tillväxten av kommunens skatteunderlag skiljer sig från den genomsnittliga tillväxten i riket, justeras det via inkomstutjämningen. Sala kommun använder sig av SKR:s prognoser vad gäller skatte underlagets tillväxt. Enligt SKR:s cirkulär 20:39 anges skatteunderlagets tillväxt för år 2020 till 1,9 %, för år 2021 till 1,5 %, för år 2022 till 3,5 % och för år 2023 till 3,9 %.

Skatteintäkter Tkr
Budget 2021  1 038 276 tkr
Plan 2022       1 068 296 tkr
Plan 2023       1 101 676 tkr

God ekonomisk hushållning
Årets resultatmål var satt till 1,5 % för 2020.

Generellt brukar ett resultat mellan 2-3 % betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i en kommun. Kommunen ska över tid sträva efter resultatöverskott motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Resultatnivån ska vara förenlig med kommunens riskexponering.

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning skall vara större än nettokostnadsökningen. Nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutande anslag och de externa intäkterna ska öka i förhållande till de externa kostnaderna.

Sala kommun har åren 2018 och 2019 haft negativa resultat motsvarande totalt 59,5 mkr. Dessa ska återställas under åren 2020 med 18,3 mkr, 2021 med 18,3 mkr och 2022 med 22,9 mkr. Detta ställer krav på ett resultat högre än 1 %.

Resultatmålet för perioden
2021 19 096 tkr              1,3%
2022 23 978 tkr             1,6%
2023 24 485 tkr             1,6%

Vi stärker näringslivet och ökar tryggheten hos medborgarna
Sala kommun har många företag inom olika branscher. För att möjliggöra tillväxt i hela kommunen behöver en rad olika åtgärder och satsningar genomföras för att stärka näringslivet. En kommun med ett livskraftigt näringsliv skapar inte bara jobb och skatteintäkter, det stärker också kommunens varumärke. Det ska vara lätt att driva företag i Sala. Därför ska förutsättningar skapas för näringslivet att kunna expandera och anställa. Det ska ske genom dialog mellan näringslivet och kommunens alla verksamheter. Det ska tydliggöras om en gemensam syn hur kommunen tillsammans med näringslivet ska värna den lokala företagsamheten. De upphandlingar som sker ska möjliggöra för lokala entreprenörer att kunna delta. En kompetensinventering behöver genomföras för att klara kompetensförsörjningen både för näringslivet och kommunens egna verksamheter. Sala kommun har en geografisk bra placering i Mälardalen med närhet både till Uppsala/Stockholm och Västerås/Linköping. Marknadsföringen av kommunen i landet är en viktig insats, för att öka antalet etableringar men också för att öka antalet besökare och inflyttare till kommunen.

Fler bostäder behöver byggas inte minst för att de unga ska kunna ges möjlighet att flytta hemifrån. Behovet av fler bostäder behövs i hela kommunen med blandad upplåtelseform. Störst är dock behovet av hyresrätter och kommunen bör ta initiativ för att möjliggöra för andra intressenter utöver det kommunala bolaget Sala Bostäder AB att bygga dessa.

Bredbandsutbyggnaden behöver snabbas upp. I Sala stad är tillgången till bredband god. Fortfarande är det många hushåll och företag, inte minst på landsbygden, som saknar tillgång till bredband. Arbetet för att tillgodose kommuninvånarna med bredband behöver få en högre prioritet inom kommunen. Det behöver involveras fler aktörer för att öka utbyggnadstakten så att alla hushåll och företag har tillgång till bredband senast årsskiftet 2022.

Den otrygghet som idag upplevs måste tas på största allvar. Det ska vara tryggt att vistas ute i Sala kommuns miljöer. Att kontinuerligt utföra trygghetsvandringar i hela kommunen är ett sätt att öka tryggheten. Vid en trygghetsvandring deltar vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. Därefter upprättas en plan vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka tryggheten. Kommunen behöver också se över belysningen så att fler områden blir upplysta.

Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna vara med och påverka beslutsfattandet genom att medborgardialoger införs. Medborgardialogerna ska ses som ett verktyg i utvecklingen av kommunen. Dessa kan ske både inom ett ämne och/eller ett geografiskt område.

Silverlinjen är idag den busslinje som trafikerar innerstaden på tider som idag inte är anpassad till efterfrågan. Behovet att utöka Silverlinjen och den övriga kollektivtrafiken behöver ske, inte minst för att tillgodose efterfrågan men också för att kollektivtrafiken är en viktig del i tillväxtarbetet. Fler ska kunna ta bussen och ställa bilen hemma utan att resandet tar längre tid.  Även tågtrafiken utgör en viktig del för kommunens resande och pendlande. Antalet turer mot Uppsala/Stockholm måste öka.

Målet att år 2030 ska Sala kommun vara en energi- och klimatförebild i länet och landet är ett bra mål. Arbetet för att nå målbilden behöver växlas upp, detta uppnås genom att medborgarna, företagarna och föreningslivet involveras i detta arbete tillsammans med kommunen. Många kommuner väljer att komplettera sitt klimat- och miljöarbete med en koldioxidbudget vilket även Sala kommun bör göra. Miljö- och klimatmålet måste på ett tydligare sätt ingå i det kommande målarbetet. Resurser avsätts till arbetet för att nå målet.

Kommunen ska ta över all städning i kommunal regi allteftersom de nuvarande avtalen löper ut. Detta är också ett led i att kunna erbjuda alla att jobba heltid inom kommunens verksamheter s.k. kombitjänster. Kommunen har allt att vinna på att själv sköta städningen och lokalvården, inte minst utifrån nya och hårdare hygienkrav för att minska och förebygga smittspridning.

Vi vill ge de anställda möjlighet att genom inflytande och medbestämmande kunna påverka frågor som rör arbetsmiljö, arbetstider och löner. Vi vill införa ett arbetsmiljöpris ”Silverpriset”. Priset är tänkt att uppmuntra både chefer och medarbetare att tillsammans jobba för en god arbetsmiljö på sin arbetsplats präglad av inflytande och medbestämmande.

I budgeten för 2021 anvisar vi 210 897 tkr kronor till kommunstyrelsen.

 Våra prioriteringar för planperioden:

 • Öka dialogen och samverkan mellan upphandlingsenheten och näringslivet för att möjliggöra för lokala entreprenörer att kunna delta vid upphandlingar
 • Satsa på en etableringsfunktion som om har till uppgift att både marknadsföra och öka antalet etableringar till kommunen
 • Ta fram en ”Salamodell” likt Rättviksmodellen som syftar till att regelförenkla och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunens tillsyns- och myndighetsutövning.
 • Detaljplanera mark som ökar bostadsbyggandet med inriktning att fler hyresrätter byggs i hela kommunen.
 • Alla kommuninvånare och företagare ska ha tillgång till bredband senast 31 december 2022
 • Genomföra trygghetsvandringar för att öka tryggheten för kommuninvånarna och snabbt åtgärda hinder som upplevs otrygga
 • Införa medborgardialoger som en del i beslutsfattandet
 • Tillgängliggöra kollektivtrafiken så den anpassas till efterfrågan och arbeta för ökade turer med tåg främst mot Uppsala/Stockholm
 • Klimat- och miljöarbetet prioriteras tydligare mot idag. Fler involveras för att målet ska uppnås. En koldioxidbudget tas fram
 • Överta all städning i kommunal regi.
 • En plan tas fram för hur kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare tillsammans med medarbetarna och facken.
 • Införa ”Silverpriset”

En trygg och jämlik kunskapsskola för alla
Behovet av satsningar inom skolan är stora och nu krävs tydliga prioriteringar. Fokus för skolans verksamhet ska vara elevernas kunskapsinhämtning och respekt för grundläggande värden. Målet är att barn och ungdomar mår bra i skolan och klarar kunskapskraven. Skolan skall vara en trygg och säker plats. Den skall stärka elevernas självkänsla och självförtroende samt viljan att lära sig.

Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i kommunen de än går. Likvärdighet innebär lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen samt att skolan förmår kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Målet är att alla ska gå ut högstadiet med godkända betyg. Det gör det möjligt för den enskilde eleven att komma in på vald gymnasieutbildning. Alla elever i gymnasiet skall lämna skolan med ett examensbevis som öppnar vägen till studier på universitet eller högskolor.

En grundläggande förutsättning för att möjliggöra satsningar på elevernas kunskapsinhämtning är behöriga lärare och förskolelärare. Inom det här området krävs stora satsningar. Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska bedriva ett mer aktivt rekryteringsarbete. Vi behöver utveckla vårt samarbete med högskolor för att utbilda fler i vår personal till behöriga lärare, och finnas med som ett starkt alternativ när nyexaminerade lärare ska söka sina första jobb. Vi vill se ett ökat systematiskt utvecklingsarbete inom detta område.

Vi behöver göra mer för arbetsmiljön för anställda inom verksamheten. Nya arbetssätt kommer bli aktuella och där ska vi ligga i framkant.  Medel för kompetensutveckling skall avsättas. Vi ska också se över möjligheter att utveckla tjänster som lärarassistenter för att låta lärare fokusera mer på undervisning. Vi ska låta proffsen vara proffs.

Kommunen har många grundskolor där Ranstaskolan och den nya Vallaskolan är de senaste nybyggda tillskotten. Men idag finns även moduler uppställa vid många av våra skolor för att verksamheten inte ryms inom befintliga lokaler. Det är en fråga om arbetsmiljö för elever, lärare och annan skolpersonal. Skolans verksamhet som vi ser ska hållas i väl underhållna och ändamålsenliga lokaler.

En översyn av Salas skolstruktur och kommande investeringsbehov behövs, inte bara av ekonomiska skäl utan även för att skapa förutsättningar för att uppnå högre likvärdighet för kommunens elever, för en attraktiv arbetsmiljö som underlättar rekrytering av behörig personal och för att uppnå generellt högre kunskapsresultat och minskad segregationen.

Skolan i Sala kommun har en bred verksamhet med förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, fritidshem. Alla dessa verksamheter ska vi fortsätta driva och utveckla i kommunens regi. Vi kan inte tillåta att skolan är en marknadsplats för vinstgiriga affärsföretag. För att skapa en rättvis och likvärdig skola med fokus på kunskapsmålet måste de negativa effekterna av det fria skolvalet ses över och riktlinjer tas fram för skolplacering som motverkar segregation.

Sala kommun ska också klara av att tillgodose behovet av förskoleplats inom 4 månader, som är den nationella tidsgränsen, och på sikt vill vi se att vi klarar av att erbjuda förskoleplats på önskat placeringsdatum. Eftersom våra kommuninvånare arbetar olika tider på dygnet och under veckans alla dagar behöver barnomsorgens tillgänglighet anpassas efter efterfrågan.

Gymnasieskolan har under de senaste åren utvecklats positivt men det gäller att hålla i arbetet så att en större andel av Sala kommuns ungdomar väljer att läsa vid Kungsängsgymnasiet eller Ösby naturbruksgymnasium. Vi vill se en ökad samverkan mellan gymnasieskolorna och näringslivsenheten för att öka antalet UF-företag i kommunen.

Kulturskolan ska överföras ifrån skolan till kultur- och fritid. Främst för att kulturskolan inte ska behövas ställas mot skolans lagstadgade verksamhet, men också för att enklare kunna möta upp det aktiva föreningslivet kring kulturskolans verksamhetsområde

Från och med 1 januari 2021 går Arbetsmarknadsenheten och Vuxnas lärande över till skolnämnden. Dessa verksamheter erbjuder en rad av olika studie- och arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker individens kompetens och möjligheter att få ett arbete eller få en utbildningsgrund samt är en viktig del till ökad integration.

I budgeten för 2021 anvisar vi 580 249 tkr kronor till skolnämnden.

Våra prioriteringar för planperioden:

–  Barngrupperna i förskolan ska anpassas till det antal så att barnen erbjuds en trygg och stimulerande miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

– Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott.

– Alla elever i Sala kommun ska lämna grund- och gymnasieskolan med fullständiga betyg. Lovskola och läxhjälp efter behov.

– Genomströmning av antalet elever på introduktionsprogram skall snabbas upp

– Minska antalet avhopp från gymnasiet genom ett målmedvetet utvecklingsarbete så att fler ungdomar slutför sina studier med examen.

– Säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom mobilförbud och stärkt ledarskap i klassrummet. Införa

– Införa separat mentorskap så lärarna får mer tid för planering och undervisning

– Ge riktat pedagogiskt och psykosocialt stöd å eleverna som är hemmasittare att komma tillbaka till skolan

– Ge strategiska kompetenshöjande insatser för anställda obehöriga lärare samt bedriva systematiskt utvecklingsarbete för att få fler behöriga lärare och förskolelärare till våra skolor och förskolor.

– Satsningar på kompetensutveckling inom NPF och utveckla/stärka mentorskap och handledning för elever med påtagliga studiesvårigheter

Ett starkt samhälle är grunden för en vård och omsorg som finns där när du behöver den.
Försörjningsstöd är ett yttersta skyddsnät för dem som trillat genom maskorna i andra trygghetssystem. En tillfällig hjälp i speciella situationer, inget någon långsiktigt ska klara sig på. Trots detta ser vi att barn växer upp i familjer som får sin försörjning genom ekonomiskt bistånd. Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Ofta handlar det istället om att barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet är mindre delaktiga i samhället, tenderar att ha sämre betyg i skolan, oftare lever under osäkra boendeförhållanden samt saknar en känsla av att kunna förverkliga sina drömmar.

Att växa upp i fattigdom har en starkt negativ inverkan på barns möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter och till goda livschanser. Det som för många andra är små kostnader sätter hinder för deltagande i det som är kostnadsfritt tex. en bussbiljett, avgifter för fritidsaktiviteter eller utrustning.

Alla barnfamiljer ska därför ha rätt till insatser som tex. arbete, utbildning eller behandling från kommunen i samverkan med regionen och staten. Syftet är att man inte skall behöva uppbära ekonomiskt bistånd mer än 9 månader. Det kommer vara positivt för det enskilda barnet, för familjen och för samhället. Det rådande läget tydliggör behovet av ett starkt samhälle.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar och även dess konsekvenser av utsatthet och utanförskap. Missbruk och gängproblematik sjunker allt längre ned i åldrarna med risker för ökade problem och skador som följd. Besöken på de öppna verksamheterna familjerådgivningen, skolteamet och familjeteamet fortsätter att öka. Dessa mycket viktiga verksamheter måste stärkas upp så att det förebyggande arbetet prioriteras, inte minst det som riktar sig mot barn och unga. Bortsett från det kloka i att direkt investera i människor och möjligheter så är det på sikt även en ekonomisk investering för kommunen genom tex uteblivna kostsamma institutionsplaceringar.

Behovet av LSS-boenden är stort inom de närmaste åren. Dels för att ersätta befintliga, dels för att behovet av fler platser ökar.

Kommunen har idag tomställda vårdavdelningar inom äldreomsorgen som på sikt kommer att behöva öppnas igen. Behovet finns även av andra sorters boenden som till exempel trygghetsboenden och seniorboenden i hela kommunen.

Demografin visat att antalet äldre ökar och därmed kommer behovet av ytterligare service inom välfärden att öka.

Efterfrågan på välfärdstjänsterna är fortsatt hög och alla prognoser visar att behovet kommer att bestå över lång tid framöver.

Pandemin har tydligt visat på brister i välfärden, därför ska satsningar på arbetsmiljön och trygga anställningar samt bättre villkor för vår äldreomsorgspersonal genomföras. Med detta säkrar kommunen framtidens personalbehov. Fortbildning och kompetenshöjning för personalen ska vara en löpande del för alla olika yrkesgrupper. Äldreomsorgslyftet är en viktig satsning från staten som kommunen aktivt ska ta del av.

Mottagare av hemtjänst skall själva avgöra hur och när de vill ha sin hjälp. Behovet ska styra och inte tiden. Genom att införa den s.k. ”Skönsmomodellen” blir detta möjligt. Trycket på hemtjänsten ligget konstant och behovet väntas öka. För oss Socialdemokrater är det viktigt att se helheten och vi vill därför att kommunen skall återinföras som valbart alternativ när det gäller hemtjänstens serviceinsatser.

All forskning kring äldreomsorg visar att förebyggande insatser är den effektivaste åtgärden för att begränsa kraftigt stigande kostnader. Genom förebyggande insatser så senareläggs behovet av stöd och hjälp.

Demens är ett växande problem i takt med att antalet äldre ökar. Demens är den sjukdom som idag kostar samhället allra mest. Antalet personer som drabbas av pre-senil demens ökar. Det är en grupp som idag inte passar in någonstans. En grupp som kräver stor och omfattande vård och omsorg. Alternativ måste skapas som passar individen med någon form av skräddarsytt boende/stöd för yngre demenssjuka och deras anhöriga.

Digitalisering – Välfärdsteknik är ett spännande och nödvändigt komplement till dagens vård och service för att klara av framtidens ökade behov. Tekniken utvecklas i rasande fart och möjliggör ökat självbestämmande för vårdtagaren samt ett effektivt och avlastande arbetsredskap för personalen.

Utöver den tilldelade ramen för vård- och omsorg finns ytterligare 10,9 mkr som är riktade mot äldreomsorgen. Dessa pengar ska användas till trygga anställningar och fler undersköterskor för att öka trivseln och kvalitén inom äldreomsorgen.

I budgeten för 2021 anvisar vi 575 152 tkr kronor till vård- och omsorgsnämnden.

Våra prioriteringar för planperioden:

-Äldreomsorgslyftet skall användas för att säkerställa kompetens- och personalförsörjningen

– Barnfattigdomen ska bekämpas och ingen barnfamilj ska leva på försörjningsstöd mer än 9 månader

– Krafttag mot barnfattigdom, missbruk och utanförskap genom samordning mellan olika förvaltningar och verksamheter

– Verksamheter som skolteamet, familjeteamet och familjerådgivning måste prioriteras som en del i det förebyggande arbetet

-En särskild boendelösning för personer med pre-senil demens tillskapas

– Skönsmomodellen införs. Valfrihet på riktigt i hemtjänsten

-Låt proffsen vara proffs, omvårdnadspersonalen ska ha inflytande över sitt arbete och arbetsschema

– Nybyggnation av tre nya LSS-gruppbostäder

-Fortsätta satsningen på digitaliseringen och välfärdstekniken för att uppnå en högre kvalité med mindre resurser.

– Fortsätta ta del av statens satsningar för att höja habiliteringsersättningen för de inom daglig verksamhet

Ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar till ökad livskvalité och fler i rörelse
Ett utbud av olika kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. En kommun kan mäta sin attraktivitet genom att kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds i hela kommunen men också genom att det ska vara en självklar del av kommuninvånarnas vardag. Genom rörelse kan den ökade psykiska ohälsan förebyggas.

Vår strävan är ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där alla kan utvecklas i en trygg miljö på sina villkor och där själva deltagandet och utövandet bygger på glädje och lust. Ett föreningsliv som lär ut föreningskunskap och hur demokrati fungerar. Så bygger vi Salas föreningsliv ännu starkare.

Föreningslivet i Sala ska fortsättas att drivas i sin nuvarande form med bidrag och stöd från kommunen. Dialog behöver ske hur detta arbete kan utvecklas genom den lokala överenskommelsen som finns tecknad mellan kommunen och civilsamhället.

Våra ungdomar och barn är det viktigaste vi har och de är framtiden. Ungdomslokalen som finns på Täljstenen vänder sig idag till barn och unga från 13 år. Då behovet finns att vända sig till ännu yngre barn och ge dem en meningsfull fritid så ska detta möjliggöras.

Hockeyhallen är en mycket välbesökt sportarena som förutom hockey erbjuder allmänhetens åkning vid ett flertal tider varje dag. Hockeysargen är 31 år gammal och behöver bytas ut av säkerhetsskäl.

Sala kommun har under flera år anordnat sommarlovsläger och de har de senaste åren varit avgiftsfria vilket vi ser som mycket lyckat då alla har möjlighet att delta. Därför kommer vi att prioritera att det kommer att vara avgiftsfritt i framtiden.

För att fortsätta utveckla Lärkans sportområde så behöver arbetet med Vision Lärkan återupptas och en dialog med föreningslivet bör ske för hur området ska utvecklas.

Behovet av ett nytt badhus är stort. Ett arbete pågår med att ta fram förutsättningarna för ett sådant. Ett badhus har många fler funktioner än att tillhandahålla att människor kan bada till exempel simundervisning för kommunens alla barn i åk 2.

Mötesplatser för äldre får en ännu viktigare roll nu när många äldre är isolerade på grund av coronapandemin.  Att bryta ensamheten är viktigt för ökat välmående. Så fort det är möjligt så ska träffpunkterna för äldre öppnas och möjliggöra för att fler ska få förutsättningar att besöka dessa.

Under 2021 vill vi starta ett arbete med målet att bli årets Kulturkommun 2023

I budgeten för 2021 anvisar vi 56 887 tkr kronor till kultur- och fritidsnämnden.

Våra prioriteringar för plan perioden:

 • Möjliggöra ”Meröppet” i biblioteken i Västerfärnebo och Möklinta
 • Satsa på ny simhall
 • Fortsätta stödja Salas omfattande föreningsliv.
 • Låta fler barn ta del av ungdomslokalens aktiviteter
 • Ny sarg i hockeyhallen
 • Avgiftsfria sommarlovsläger
 • Låta fler äldre få förutsättningar att besöka träffpunkterna
  Bli årets kulturkommun år 2023

Investeringsplan 2021 – 2028
Investeringsbehovet är stort i Sala kommun inte minst när det gäller skollokaler men också av LSS-bostäder och ett nytt badhus. Samtidigt behövs investeringar inom VA-programmet, Gruvans vattensystem, planerat vägunderhåll och gång- och cykelvägar med mera Dessa investeringar är årligen återkommande och behöver prioriteras.

En ny investeringsmodell är framtagen och den kommer att tillämpas i sin helhet först i budgetarbetet från år 2022.

Vi socialdemokrater väljer att tillämpa den så långt det är möjligt redan nu då den ger en bättre kontroll över investeringskostnaderna och de driftskostnadskonsekvenser som uppstår. För att ha en bra nivå på investeringsbudgeten så bör inte investeringsvolymen överstiga årets resultat plus avskrivningar. Detta ställer krav på att verksamheterna levererar planer över vilka investeringar som ska ske under 2021 och att detta redovisas i samband med månadsuppföljningarna. Det större strategiska investeringarna som sträcker sig över flera år, till exempel ny, om – och tillbyggnationer sker först efter att ett startbesked beviljats av politiken. För att få starbesked så ska en rad kriterier vara uppfyllda som tidsplan, ritningar samt driftkostnadskonsekvenser.

Vi socialdemokrater anser att en investeringsplan måste hålla över tid och vid politiska skiften. En plan som sträcker sig längre än tre år är en nödvändighet utifrån de stora investeringsbehov kommunen står inför. Därför är det viktigt att den beslutade investeringsplanen efterlevs för att i framtiden minska felaktiga investeringar och fördyrande driftskostnader.

Badhuset har precis genomgått en renovering som inneburit att badhuset åter öppnat med tillgång till stora bassängen och undervisningsbassängen.  Under 2021 behöver ett beslut om ett nytt badhus fattas. Målet är att det skall stå färdigt under 2027. Nuvarande Åkraskolan behöver ersättas då den idag enbart består av moduler och detta är mycket kostsamt för kommunen. För att få ett helhetsgrepp kring skolans lokalbehov så har uppdrag givits och ska återrapporteras våren 2021.  Men redan nu finns behov som prioriterats när det gäller Kyrkskolan i Möklinta och Varmsätra skola. Kyrkskolan får en omfattande ny- och ombyggnation så verksamheten kan lämna Åsgården (ett tidigare äldreboende) som inte är lämplig som skollokal. Varmsätra får en ny skolbyggnad som är anpassad efter de krav på tillgänglighet som efterfrågas. Den skall stå klar till höstterminen år 2024. Behovet är stort av tre nya LSS-boenden under planperioden. Två av dem kommer att ersätta befintliga boenden.  Dessa kommer att tas i drift år 2022 och år 2024. Tredje boendet genererar sex nya boendeplatser och tas i drift år 2026.

Under planperioden investerar vi i följande:

 • Nybyggnation av Varmsätra skola
 • Om – och tillbyggnation Kyrkskolan, Möklinta
 • Nybyggnation av tre LSS-boenden
 • Ny konstgräsplan på Lärkan
 • Ny hockeysarg i hockeyhallen
 • Färdigställande av skateparken och bollplan
 • Ett nytt badhus
 • Upprustning av torget, färdigställt 2023
 • Fortsätta tillgänglighetsarbetet i lekparken i Sala stadspark
 • Ny ”Åkraskola”
 • Gång- och cykelvägar

Uppdrag till kommunchefen

 Landsbygdsutveckling
Den största delen av vägnätet i Sala kommun förvaltas av vägsamfälligheter som erhåller statligt stöd till 70 procent för kostnaderna. Kommunen bidrar till viss del med stöd. Vi Socialdemokrater anser att det kommunala stödet måste öka och att kommunen inventerar under 2021 hur detta skall ske.

Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en invertering med syfte att se hur kommunens bidrag kan öka. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i maj 2021

 Aguélimuseet en viktig del i kommunens konst
Genom en donation från stadsläkaren Carl Friberg kan Ivan Aguélis konstverk visas i Sala. Nationalmuseum har äganderätt till konstsamlingen men ska, om möjligt visas i Sala enligt en önskan i Dr Fribergs testamente.

Genom Sala konstförening och Aguélimuseet kan delar av konstverken visas.

Aguélimuseet har trångt i sina lokaler, små personalresurser, korta öppettider och knappa möjligheter att utveckla verksamheten. Inriktningen måste vara att Aguélimuseet ska kunna öka sina öppettider, kunna arrangera konstutställningar och bedriva verksamhet kopplat mot kommunens skolor och förskolor.

Frågan i vilken form Aguélimuseet ska drivas, kommunalt eller föreningsdrift, har diskuterats under många år. Vi Socialdemokrater anser att det nu är dags att ta ställning i frågan om Aguélimuseets framtid. Museet behöver också större lokalytor. Antingen genom att få tillgång till mer ytor i Täljstenen eller att undersöka om en helt ny lokal ska tas i anspråk.

Tillsammans med Sala Silvergruva och Väsby kungsgård är Aguélimuseet ett viktigt turistmål för Sala.

Kommunchefen får i uppdrag att återkomma senast 30 juni 2021 med en plan för ett övertagande av Aguélimuseet i kommunal regi till verksamhetsåret 2022. Samt att planen innehåller i vilken form som verksamheten bäst kan drivas för att få en utveckling för ökat besökande men också kopplat mot kommunens skolor och förskolor.

Inköp av lasarettsområdet
Lasarettsområdet där nuvarande lasarettsbyggnad finns är en mycket viktig strategisk plats invid resecentrum, nära till centrum och beläget invid parkområdet vid Ekeby dammar.

För Sala kommun är detta område oerhört värdefullt. Kommunen måste därför ta initiativet till att få full förfoganderätt över detta område. Det är viktigt att kommunen kan bestämma över hur utvecklingen av stadens centrum ska ske och hur detta ska bebyggas. Ett så viktigt område som Lasarettsområdet kan inte överlämnas till andra aktörer utom kontroll för kommunen.

Kommunchefen får i uppdrag att förvärva Lasarettsområdet från Region Västmanland och att en plan arbetas fram hur området ska detaljplaneläggas och användas. 

 Öka politikens påverkan och insyn i upphandlingar
Idag sker upphandlingar i kommunens regi utan någon insyn eller påverkan från politiken. Många andra kommuner hanterar upphandlingsunderlag och förfrågningar politiskt innan dessa publiceras vilket även bör ske i Sala kommun. En annan viktig fråga är också uppföljningen av pågående upphandlade avtal dessa behöver också återrapporteras till politiken.

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en modell som ökar politikens påverkan och insyn över upphandlingsunderlagen innan dessa publiceras. Med målet att modellen ska vara införd senast 1 juli 2021

 Minska lokalkostnaderna för att frigöra resurser till verksamheterna
Kommunens lokalkostnader uppgår till ca 130 miljoner. Arbetet med att genomföra vilka fastigheter i egen regi som kan avyttras och vilka avtal med extern aktör som kan avyttras alternativt omförhandlas för att minska kostnaderna för kommunens verksamheter behöver växlas upp.

Kommunchefen får i uppdrag att lokalkostnaderna ska minska med 10 procent över planperioden. Att arbetet ska återrapporteras till kommunstyrelsens ledningsutskott vid 2 tillfällen per år.

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
Att anta det socialdemokratiska förslaget till budget för 2021 och plan 2022 och 2023 samt
att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2021.

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att ytterligare upplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2021 med totalt 0 tkr, under 2022 med totalt 0 tkr samt 15 000 tkr under 2023.

att fastställa utdebiteringen till 22,31% för 2021

att kommunen år 2021 utöver budgeterat belopp bemyndigas förfoga över 4141 tkr som eget kapital

att för 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till styrelse/nämnd

att fastställa följande finansiella mål

 • Resultatmålet ska vara 1,3 % för 2021 inkl. återställandet av negativt resultat, 2022 1.6 % inkl. återställande av negativt resultat samt 1,6 % för 2023
 • Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen
 • Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade anslag
 • Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin verksamhet
 • Styrelser och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera verksamheterna med bibehållen kvalité

att driftbudgetensnettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 897 tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 213 881 tkr och år 2022 till 218 457 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 88 550 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2022 fastställs till 94 200 tkr och år 2023 till 81 800 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 575 152 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 583 197 tkr och år 2023 till 595 533 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 2250 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 2500 tkr och år 2023 till 1500 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 580 249 tkr, samt att driftbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 588 400 tkr och år 2023 till 600 900 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2021 fastställs till 4000 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2022 fastställs till 4000 tkr och år 2023 till 4000 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 56 887 tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 57 686 tkr och år 2023 till 58 912 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 6200 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2022 fastställs till 0 tkr och år 2023 till 1000 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för revisionen år 2021 fastställs till 890 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2022 fastställs till 902 tkr och år 2023 till 922 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3068 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2022 fastställs till 3111 tkr och år 2023 till 3178 tkr

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB

Jultal

Julen står för dörren och många av oss har nog fullt upp med alla förberedelser. Så är det när julafton närmar sig.
Visst är det härligt att se när Sala lyser upp med dekorationer och ljusslingor. Det ger lite stämning och känslan av hopp i den mörkaste tiden på året.
För jag tror att det är just hoppet som ändå är det viktigaste. Solidariteten i oss väcks till liv på något sätt. I allt från Musikhjälpens insamling som alldeles nyss avslutades i Västerås till att vi under den här tiden ger varandra lite extra omtanke.
Lär mer

Alla medlemmar samt alla s-föreningar!

Nominera kandidater till distriktskongressen 4 april 2020. Kongressen kommer att vara i Surahammar. Sala AK ska utse 14 ombud och lika många ersättare. Är du intresserad? eller känner du någon annan partimedlem som du vill nominera? Nomineringar sänds till e-post: sap@socialdemokraternaisala.se senast den 15 december 2019.

Glenn Andersson
ordförande

Ett tryggare och bättre Sala

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 med framåtblick till 2028 för Sala kommun.
Med ordning och reda i ekonomin kan kommunen åter satsa på framtidsarbetet för ett växande, tryggare och bättre Sala.
Läs mer

 

Snart kommer vår
tidning i din brevlåda
Klicka här för att läsa den digitalt.

 

Problematiken kring Sala kommuns
ekonomi har varit väl känd sedan våren 2018

Problematiken kring Sala kommuns ekonomi har varit väl känd sedan våren 2018.
Trots detta så har den politiska minoriteten, bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Salas bästa, Liberalerna och Kristdemokraterna inte tagit tag i kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt utan istället valt att mörka det.
Trots detta så har den politiska minoriteten, bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Salas bästa, Liberalerna och Kristdemokraterna inte tagit tag i kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt utan istället valt att mörka det.

Under valrörelsen 2018 gav den styrande alliansen lugnade besked till befolkningen och invaggade dem i tron att det inte fanns några problem med ekonomin. Nu ser vi resultatet.

Under hela 2018 har vi socialdemokrater varnat för att ekonomin kommer att bli ett problem. Vi har vid flera tillfällen lagt förslag på lösningar då vi sett att det ekonomiska läget varit så allvarligt och att kraftfulla åtgärder behövts. 2018 visar på ett preliminärt underskott på ca 36 miljoner kronor som enligt oss ska fördelas på 3 år d.v.s. 12 miljoner per år.

Vi kan nu se att skolan kommer att göra ett minusresultat även för 2019 då de besparingar som Allians för Sala lagt fram inte får full effekt 2019. Dessutom10,7 miljoner kronor tillfälligt skjutits över till kommunstyrelsen. De ser ut att behöva läggas tillbaka som ytterligare besparing på skolan. Det kommer ge ännu större konsekvenser än dem vi ser redan nu.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att behöva göra besparingar på ca 40-45 miljoner kronor för 2019 för att klara sina budgetramar. Det drabbar äldre och sjuka hårt!

Samtidigt står kommunen inför stora investeringar i nya skollokaler, äldrebostäder, hyresrätter och fritidsanläggningar som inte kommer att kunna genomföras. Den dåliga kommunala ekonomin och det underskott som Allians för Sala har orsakat kommer att få förödande konsekvenser. Det kommer också skada kommunens varumärke och försvåra framtida rekryteringar till kommunala jobb.

Vi socialdemokrater vill utveckla och modernisera Sala kommun och ta kommunen ur den svåra ekonomiska kris som den nu befinner sig i.

Sala har ur ett geografiskt perspektiv oändliga möjligheter med sin småstadskaraktär och landsbygd att bli något unikt i Mälardalen. Både för de som redan bor och är verksamma i kommunen men också till de som väljer att besöka vår kommun. Vi har också ett fantastiskt läge i närheten av större städer och många skulle kunna välja att bo här även om de jobbar på annan ort.

2019 är tyvärr ett förlorat år ekonomiskt på grund sv de styrandes ovilja att ta tag i situationen på ett ansvarsfullt sätt.

DET HANDLAR OM HELHET OCH LÅNGSIKTIGHET

Vi socialdemokrater värnar skola och vård- och omsorg. Vi lägger inte enorma besparingar som drabbar våra barn och äldre. Vi har ett helt annat förslag. Det är kraftfullt och löser kommunens dåliga ekonomi på sikt. I vårt förslag till åtgärder överväger vi även en tillfällig skattehöjning med 45 öre. Det kan kommunfullmäktige i så fall ta ställning till i november 2019. Om det blir aktuellt med en tillfällig skattehöjning ska skattesatsen återställas till dagens nivå successivt så snart kommunens ekonomi är i balans. Därför är vi tydliga med att det är en tillfällig åtgärd.

Kommunen måste ses i ett helhetsperspektiv. Varje nämnd kan inte som idag tvingas till enorma besparingar var för sig. Vårt förslag bygger på hur kommunen kan öka sina intäkter och effektivisera övriga verksamheter. För oss socialdemokrater handlar det om att inte försämra för våra barn och äldre, utan istället ställa krav på övriga verksamheter i kommunen. Det krävs tid, genomarbetade politiska beslut och uppföljning för att ta oss ur denna kris på ett bra sätt.

Därför föreslår vi följande:
Använda de pengar som finns till oförutsedda händelser idag för att öka budgetramarna till skolan och vård- och omsorg med dem tills ekonomin är i balans igen.

Se vilka taxor och andra administrativa avgifter som kan höjas. Idag finns inte ett samlat grepp över vilka taxor m.m. vi har och när de höjdes eller sänktes senast.

Vid all försäljning av mark för så väl bostadsbyggande till företagsetableringar ska kostnader  beräknas och fördelas mellan Sala kommun och exploatörer. Idag subventionerar kommunen all tomtförsäljning.

En plan ska tas fram för kommunens behov av vilka lokaler som kan avvecklas och vilka avtal som kan omförhandlas till lägre kostnad.

Alla investeringar som genomförs ska innehålla en ordentlig tidsplan, kalkyl och vilka drifts konsekvenser det blir för varje investering. Idag sker inte det och då kan heller inte politiken avgöra vilka investeringar som ska verkställas och vilka som inte ska verkställas.

Våra kommunala bolag måste ge högre utdelning än vad de gör idag. Sammanlagt har Sala kommun tre bolag. Sala-Heby Energi där Sala äger 87,5%  och Heby 12,5%. Sala Bostäder som ägs 100% av Sala kommun. Dessa två bolag ger i utdelning ca 300.000 kr om året till Sala kommun. Sala Silvergruva delar inte ut något till kommunen då de har en snäv ekonomi.

Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Ta fram en digitaliseringsplan för  hela kommunen. Se över hur vi kan hitta andra smarta IT-lösningar, samt se över vilka system och licenser kommunen har idag som skulle kunna sägas upp.

Effektivisera administrationen inom skolan, vård- och omsorg och kommunstyrelsens förvaltning genom att minska antalet chefer och administrativ personal.

Öka takten i den beslutade ekonomiska kontroll- och åtgärdsplanen som finns beslutad sedan tidigare. Flera åtgärder i den är ännu inte påbörjade.

Kommunen måste ha ett resultat på minst +12 miljoner kronor varje år, i tre år framöver, för att hantera det underskott som uppstått 2018.

 


Viktigt meddelande till medborgarna!

Den kommunala ekonomin skakas av ett stort underskott som äventyrar den kommunala välfärden. Vi Socialdemokrater har tidigare varnat för detta utan reaktion från de styrande som består av C, Sbä, M, Kd och L. Nu måste våra medborgare och även alla anställda inom kommunens verksamheter få svar från Allianspartierna och Salas bästa vad de tänker prioritera för att få den kommunala budgeten i balans.

Det är oroväckande tyst från dem och det saknas handlingskraft att vilja ta tag i frågan. Istället lägger de ansvaret på våra tjänstepersoner att utreda och det för att innan valet den 9 september undvika att redovisa vilka prioriteringar de måste göra. Istället förhalar den styrande Alliansen frågan så att den tas upp först efter valet. Det är riktigt illa anser jag.  

Utan tvekan kommer det att bli svårare att få kontroll på ekonomin om inte de styrande agerar nu och tar sitt politiska ledarskap på allvar. Detta är inte acceptabelt, varken mot våra medborgare eller kommunanställda att inget besked ges.

Utifrån den handlingsförlamning den styrande alliansen påvisar så har vi Socialdemokrater begärt att kommunstyrelsen inkallas till ett extra sammanträde för att få en redovisning av kommunens ekonomiska situation, att de styrande redovisar ett förslag till handlingsplan. Så att våra medborgare och kommunanställda kan få ett svar innan valet!

Det är med politisk vilja och ett starkt ledarskap man tar sig an problemen, inte genom att stoppa huvudet i sanden och vänta tills efter den 9 september.

Ulrika Spårebo (S)
Oppositionsråd

 

Socialdemokraternas 12-punktsprogram
för en ekonomi i balans
Här han du läsa Socialdemokraternas program för att få kommunes ekonomi i balans.

Läs mer

Vårt förslag till budget
Här han du läsa Socialdemokraternas förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 för Sala kommun.
Läs mer

På bilden fr.v Camilla Runerås, Viktor Kärvinge, Ulrika Spårebo, Amanda Lindblad och Eva Stenberg.

Våra förtroendevalda
Vi kan stolt presentera våra förtroendevalda för perioden 2019-2022?

OPPOSITIONSLEDARE
Kommunstyrelsen Ulrika Spårebo, tillika oppositionskommunalråd och 2:e vice ordförande.

Vård och Omsorgsnämnden
2: vice ordförande Camilla Runerås.

Skolnämnden 2:e vice ordförande Amanda Lindblad.
Bygg och Miljönämnden
2:e vice ordförande Viktor Kärvinge.
Kultur och Fritidsnämnden
2:e vice ordförande Eva Stenberg.

KOMMUNSTYRELSEN (KS)
Ordinarie ledamöter: Ulrika Spårebo, Glenn Andersson, Camilla Runerås och Viktor Kärvinge.

Ersättare: Amanda Lindblad, Bo Kihlström och Alaitin Temur.

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN (VON)
Ordinarie: Camilla Runerås och Kenneth Edvardsson.

Ersättare: Lotta Nilsson och Fassika Gustavsson.

SKOLNÄMNDEN (SKN)
Ordinarie: Amanda Lindblad och Tomas Calissendorf.

Ersättare: Gulnaz Haci.

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN  (BMN)
Ordinarie: Viktor Kärvinge och Åsa Nilsson.

Ersättare: Karl-Axel Ekebom.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN (KFN)
Ordinarie: Eva Stenberg och Bo Kihlström.

Ersättare: Erika Hortans och Jesper Lindgren.

VALNÄMNDEN
Ordinarie: Per-Olov Rapp och Birgitta Beiron.

Ersättare: Jan Albinsson och Stig Hakvinsson.

SALA-HEBY ENERGI AB
Ordinarie: Bengt Juthberg och Ann-Kristin Lindgren.

SALABOSTÄDER AB
Ordinarie: Per-Olov Rapp och Kristina Nyberg.

HUVUDMÄN SALA SPARBANK
Ulrika Spårebo, Lotta Nilsson, Gunilla Albinsson, Tina Forsgren.

REVISORER
Christina Forsgren, sammankallande, Rutger Andersson, vice sammankallande, Eva Åberg och Kerstin Windahl Jansson.


Bygg bort bostadskrisen!

Sala står fortfarande inför en högkonjunktur för byggande.  Men Sala har missat och riskerar att fortsätta missa inflyttning och företagsetableringar pågrund av den akuta bristen på en variation av byggklar mark. De sista lediga tomterna är sålda och planarbetet för nya knappt påbörjat på grund av dåligt utnyttjade resurser.  
Sala måste ha ett politiskt styre som arbetar åt samma håll med en tydlig målbild och vision för förvaltningarna att arbeta efter. 
Detta kommer vi Socialdemokrater se till om vi får ta över efter valet!
Sala har även ett behov av ökad strategisk kompetens inom t.ex natur- vatten- och markföroreningsfrågor. Om dessa frågor hanteras proaktivt kan de vändas till fördelar i planerings- och exploateringsfrågor vilket absolut inte är fallet nu. 
Kompetens och tydliga styrdokument skulle underlätta inte bara det interna arbetet utan även för alla andra som är eller vill bli verksamma inom kommunen. Det kan t.ex handla om hur exploatering av mark inom silvergruvans diffusa påverkansområde kan ske utan att omotiverade kostnader för sanering tillkommer. 
Det kan även handla om bebyggelse utanför planlagt område. Med ett tydligt och lösningsfokuserat styre kan detta underlättas påtagligt mot hur det går till idag. Vi får fler etableringar och betydligt effektivare myndighetsutövning. 

Viktigt meddelande till medborgarna!

Den kommunala ekonomin skakas av ett stort underskott som äventyrar den kommunala välfärden. Vi Socialdemokrater har tidigare varnat för detta utan reaktion från de styrande som består av C, Sbä, M, Kd och L. Nu måste våra medborgare och även alla anställda inom kommunens verksamheter få svar från Allianspartierna och Salas bästa vad de tänker prioritera för att få den kommunala budgeten i balans.

Det är oroväckande tyst från dem och det saknas handlingskraft att vilja ta tag i frågan. Istället lägger de ansvaret på våra tjänstepersoner att utreda och det för att innan valet den 9 september undvika att redovisa vilka prioriteringar de måste göra. Istället förhalar den styrande Alliansen frågan så att den tas upp först efter valet. Det är riktigt illa anser jag.  

Utan tvekan kommer det att bli svårare att få kontroll på ekonomin om inte de styrande agerar nu och tar sitt politiska ledarskap på allvar. Detta är inte acceptabelt, varken mot våra medborgare eller kommunanställda att inget besked ges.

Utifrån den handlingsförlamning den styrande alliansen påvisar så har vi Socialdemokrater begärt att kommunstyrelsen inkallas till ett extra sammanträde för att få en redovisning av kommunens ekonomiska situation, att de styrande redovisar ett förslag till handlingsplan. Så att våra medborgare och kommunanställda kan få ett svar innan valet!

Det är med politiskvilja och ett starkt ledarskap man tar sig an problemen, inte genom att stoppa huvudet i sanden och vänta tills efter den 9 september.

Ulrika Spårebo (S)
Oppositionsråd


Handslag mellan S och Kommunal

Idag har socialdemokraternas Ulrika Spårebo och kommunal i Salas ordförande Britt-Lis Leffler tagit ett handslag för att klara framtidens kompetensförsörjning, men också garantera en bra arbetsmiljö och mer inflytande för de anställda inom kommunals avtalsområde inom vård – och omsorg och barn – och bildning.

Handslaget i sin helhet:

¤ Införa utbildningskontrakt inom kommunals avtalsområde för elever som utbildar sig genom utbildningsanordnare i Vård – och omsorgs collage på gymnasiet eller utbildar sig på gymnasiets Barn – och fritidsprogram.

(Kontraktet innebär att eleverna vid genomförd godkänd utbildning och att de delar kommunens värdegrund får en tillsvidareanställning, heltid inom kommunen. Eleven ska ha anställning inom 3 månader efter avslutad utbildning).

¤ Kostnadsfria arbetskläder ska finnas till personal inom vård – och omsorg och barn – utbildning.
¤ Inflytande och medbestämmande ska i större utsträckning prägla frågor som rör arbetsmiljö, arbetstider och löner.
¤ All äldreomsorg ska ha kommunen som huvudman.
¤ All städning av kommunens lokaler ska återgå i kommunalregi.
¤ Måltidsenheten ska fortsätt ha kommunen som huvudman.
¤ Den del av gata-park som finns i kommunens regi idag ska fortsätta med kommunen som huvudman.

För mer information kontakta Ulrika Spårebo 0224-747102 Britt-Lis Leffler 070-2733471

Skönsmomodellen – valfrihet på riktigt!

Camilla Runerås.

Skönsmomodellen är en arbetsmodell som har sitt ursprung i stadsdelen skönsmon, Sundsvall. Enkelt beskrivet går den ut på att flytta fokus från ekonomin i till personen i behov av hemtjänst.
   ”Ge mig det stöd jag behöver så att jag kan känna mig trygg och leva ett självständigt liv” är filosofin som skall genomsyra alla instanser som har kontakt med hemtjänst-användarna.
   Det kan handla om allt från att själv välja vad, hur och när personen vill ha sin hjälp till att informationsblanketter och fakturor formuleras på ett sådant vis att de är lätta att hantera för målgruppen.
    En viktig del i Skönsmomodellen är att det är personalen närmast dvs de som känner personerna som behöver hjälpen bäst, som skall vara dem som planerar och organiserar sin verksamhet.  Låt proffsen vara proffs helt enkelt!
   På så vis garanteras vårdtagarens inflytande över vad, när och hur hen egentligen behöver.
Personalen kan samtidigt vara mer flexibel och dessutom styra över sin tid och arbete vilket minskar stress och ökar möjligheten att arbeta på ett sådant vis att arbetet blir klart istället för att som ofta är fallet nu tvingas hasta iväg.

Välmående personal genererar välmående vårdtagare.
Socialdemokraterna i Sala ser att  Skönsmomodellen ger människor i behov av hemtjänst möjlighet att själva påverka den vård de har behov av, de får själva välja. Alltså valfrihet på riktigt, att påverka sin dag och sin hjälp!
   Vi ser också skönsmomodellen som en modell där personalen inte stressas sönder utan på riktigt ges inflytande över sitt arbete.
   Skönsmomodellen tilldelades 2017 Ribbingska fondens årets äldrepris med motiveringen:
”Skönsmons hemtjänstpersonal har utvecklat en ny arbetsmodell, som utgår från de äldres bästa. Modellen präglas av tilltro och tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare. Förändringsarbetet har kunnat genomföras tack vare professionalitet och engagemang hos personal och projektledare. Verksamheten har i hög grad uppskattats av omsorgstagarna och den är ett framgångsexempel inom svensk äldreomsorg.”

 

Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop

Sverige ligger i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet men fortfarande har kvinnor lägre löner än män.  Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och har en sämre arbetsmiljö än män. Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. All kompetens ska tas tillvara på arbetsmarknaden. På så sätt kommer kvinnors sysselsättning öka.

 

 

 

 

Vårt förslag till budget 2018

Vi socialdemokrater i Sala har lagt vårt förslag till budget 2018 och verksamhetsplan
2019-2020 för Sala kommun. Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa i morgon, inte om det som vi redan byggt.
Läs hela förslaget här

Ulrika Spårebo – Socialdemokraternas
toppkandidat i Sala i valet 2018

På medlemsmöte i torsdags fastställde Socialdemokraterna i Sala att

Ulrika Spårebo är partiets första namn på valsedeln till Sala kommunfullmäktige i valet 2018 och partiets kandidat till posten som kommunstyrelseordförande.
Socialdemokraternas valsedel upptar 41 namn och är en varvad lista med varannan kvinna/man.
Ett enigt möte med Socialdemokraterna i Sala har antagit valsedeln.

Välkomna till medlemsmöte

Måndag 16 oktober 2017 kl.19.00
Samlingssalen, Äldreboendet, Johannesbergsgatan 2, Sala
Program:
Regeringens budget presenteras

Camilla Runerås och Per-Olov Rapp redovisar resultatet i kyrkovalet
Förslag om att starta Sala Socialdemokratiska förening
Välkomna
Styrelsen
OBS! Meddela din aktuella eller nya e-postadress till oss.

Mejla oss på: sap@socialdemokraternaisala.se

En öppen och
välkomnande folkkyrka

I de kyrkliga församlingarna i Sala kommun vill vi socialdemokrater arbeta för den öppna, engagerade och välkomnande folkkyrkan. Verksamheten skall präglas av öppna dörrar och inte stänga ute. Vi vill ha en kyrka som klart och tydligt stå upp för alla människors lika värde och rätt. Och en kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare.
Läs mer om kyrkovalet 2017

Vi tävlar i Silverman!

SOCIALDEMOKRATERNA DELTAR MED TVÅ LAG PÅ SALA SILVERMAN!
Kom till Sala Silverman den 19 augusti och heja på våra lag!
Lag OLDIES består av Per-Olov Rapp – cyklar, Tina Forsgren – springer och Bo Kihlström – simmar.
Lag YOUNGIES består av Lotta Holmer – cyklar, Calle Johansson – springer och Emil Andersson Bleckert – simmar.

Plakatmålning
Tisdag 18 april mellan kl.17-19 plakatmålning inför Första Maj. Kom till Folkets Hus och måla ditt eget plakat. Arbetarekommunen bjuder på korv och kaffe.

Medlemsmöte
Tisdag 18 april kl. 19.00 Medlemsmöte i Folkets Hus. Vårt kongressombud Camilla Runerås informerar från partikongressen i Göteborg.

Nominering till riksdags- och regionvalsedlarna
Nomineringsdatum till riksdags- och regionvalsedlarna är ändrat till 10 maj. Då är sista nomineringsdatum!

Landsbygdsministern i Sala

Sala har haft besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som var hos Gröna hagar i Fallängetorp Västerfärnebo.  Vid  besöket deltog oppositionsrådet Ulrika Spårebo och Arbetarekommunens ordförande Glenn Andersson.

Emilia ny oppositionsledare

Fr.o.m. den 1 februari blir Emilia Jonsson ny oppositionsledare i skolnämnden för Socialdemokraterna.
Kjell Wennerborg som idag är oppositionsledare i skolnämnden kommer att vara kvar som ledamot och stötta Emilia i hennes nya roll.
Emilia är 21 år och jobbar idag som lärarvikarie i Sala kommun.

 

 

 

 

 

Våra ombud till partidistriktets kongress

Den 25 mars har socialdemokraterna i Västmanlands partidistriktskongress, denna går av stapeln i Sala denna gång.
Sammanlagt samlas ca 200 socialdemokrater varav 149 st är ombud. Av 149 ombud har Sala 14 st. Salas ombud utsågs den 16 januari på socialdemokraternas medlemsmöte.

 

 

Camilla till partikongressen

Stort GRATTIS till  Camilla Runerås som har blivit vald som ombud till parti­kongressen i Göteborg 8-12 april. Camilla kommer tillsammans med nio andra ombud representera Västmanland. (Övriga ombud är Carin Lidman, Denise Norström, Magnus Johansson, Mikael Peterson, Helmut Hoffman, Lena Love’n- Rolen, Lena Johansson, Olle Thorell och Pia Håkansson)