45-punktsprogram

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet utgör tillsammans majoritetsstyret Samverkan för Sala. Under mandatperioden 2023-2026 är partierna överens att tillsammans arbeta för följande politiska målsättningar.

 1. Säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi i Sala kommun för både drift och investeringar
 2. Förbättra fastighetsförvaltningen och strategiskt arbeta med fastighetsbeståndet.
 3. Arbeta aktivt för fler företagsetableringar till kommunen och förbättra företagsklimatet.
 4. Ett växande Sala genom ökat bostadsbyggande med olika boendeformer.
 5. Behålla den avgiftsfria kollektivtrafiken inom kommunen och förbättra kollektivtrafiksutbudet, både inom kommunen och till andra kommuner, för att fler ska kunna resa kollektivt till skola, arbete och fritidsaktiviteter.
 6. Utreda hur färdtjänsttaxan kan utformas för att bli mer rättvis.
 7. Utveckla tillgången av service i hela kommunen och särskilt stärka tillgång till service på landsbygden med fokus på de utpekade serviceorterna.
 8. Inrätta ett landsbygdsråd för att stärka landsbygdsutvecklingen i Sala kommun.
 9. Införa bygdepeng för att stimulera lokala utvecklingsinitiativ.
 10. Säkerställa att elever får det stöd de har rätt till och höja skolresultaten.
 11. Öka andelen behöriga lärare
 12. Stärkt arbete med barn och ungas psykiska hälsa genom förstärkt elevhälsa samt förbättrad samverkan mellan kommunen och regionen.
 13. Säkerställa en god arbetsmiljö för elever och skolpersonal, bl.a. genom ändamålsenliga skollokaler i hela kommunen.
 14. Utveckla Ösby naturbruksgymnasium och arbeta för ett grönt kompetenscentrum
 15. Minskade barngrupper i förskola och fritidshem.
 16. Återöppna Öppna förskolan.
 17. Tillse att utbildningar finns för att tillgodose kompetensbehoven som finns i kommunen genom gymnasieprogram, yrkeshögskola samt samverkan med Mälardalens universitet.
 18. Aktivt arbeta för att få fler i sysselsättning genom utbildning eller praktikplatser
 19. Stärkt arbete med integration genom bl.a. stärkt SFI-undervisning, samverkan med civilsamhället och en hållbar stadsplanering.
 20. Ta bort delade turerna inom vården.
 21. Stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.
 22. Säkerställa en fast omsorgskontakt för brukare inom hemtjänsten.
 23. Införa kommunen som alternativ för servicetjänsterna inom hemtjänsten
 24. Skapa fler platser på äldreboende och andra boendeformer såsom; serviceboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden.
 25. Arbeta för öppnandet av en familjecentral
 26. Driva på utveckling mot Nära vård i samarbete med Region Västmanland
 27. Stärka kompetensen inom vård- och omsorg genom utbildnings-och språkkrav, som ska kunna uppfyllas genom att kommunen också ska erbjuda utbildningar för ändamålet.
 28. Aktivt arbeta med att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att brett säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen.
 29. Förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen och minska sjuktalen. Möjligheterna att införa 80-90-100 ska utredas.
 30. Införa arbetskläder inom förskolor och fritidshem.
 31. Återta städningen i Sala tätort i kommunal regi.
 32. Mer strategiskt arbeta för ökad jämställdhet bl.a. genom att fullfölja arbetet med CEMR-deklarationen, deklarationen för jämställdhet.
 33. Stärka kvinnojourernas arbete.
 34. Stärkt energiförsörjning genom att främja småskalig förnyelsebar energi samt verka för en effektivare energianvändning.
 35. Prioritera energieffektivisering vid om- och nybyggnation av kommunens fastighetsbestånd.
 36. Andel närproducerade livsmedel ska vara hög i den mat som serveras av kommunen.
 37. Arbeta aktivt med koldioxidbudget.
 38. Påbörja processen med kommunens framtida badhus.
 39. Utveckla stödet för drift och underhåll av elljusspår och vandringsleder i kommunen.
 40. Förstärka folkbibliotekens demokratiska och folkbildande roll samt stödja det ideella kulturlivets lokala organisationer.
 41. Stärka de föreningsdrivna samlingslokalernas roll som mötesplatser och trygghetspunkter i samhället.
 42. Stärkt beredskap i kommunen genom att säkerställa reservkraft, vatten, värme, bredband mm samt utveckla samarbete för samhällsinsatser vid kris.
 43. Utveckla den ”Salamodellen” som innebär ett samarbete mellan civilsamhället, näringslivet och kommunen för att snabbt kunna göra insatser vid krissituationer.
 44. Aktivt arbeta med den upplevda tryggheten i våra fysiska miljöer
 45. Utöka arbetet med förebyggande insatser, t.ex. fältassistenterna, samverkan mellan kommunens verksamheter, polisen och civilsamhället.

Ladda ner hela programmet här.