Program

Kyrkopolitiskt program 2022-2025

Svenska kyrkan har en mycket viktig roll i vårt samhälle och är den största organisationen i civilsamhället. Det vill vi Socialdemokrater slå vakt om. Det är därför vi engagerar oss i kyrkovalet. Vi har ett program som vill utveckla svenska kyrkan och ta med kyrkan in i 2020-talet som en stark kraft för demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Utöka stödet till Barn- och ungdomsverksamheten, avgiftsfria konfirmandläger och satsa på kyrkans barntimmar och öppen förskola.

Utveckla kontakten med äldre och personer med funktionsvariation i olika åldrar för att bryta isolering och utanförskap. Detta kan göras exempelvis genom besöksgrupper och annan uppsökande verksamhet även i samverkan med det övriga samhället.

Behålla karaktären av öppen kyrka med rikt gudstjänstliv och närhet till stödjande samtal/själavård, bredda kontaktytorna med föreningslivet. Även om gudstjänsterna är fysiska fortsätta att sända digitalt så att fler som inte har möjlighet att ta sig till kyrkan, får möjlighet att delta

 • Stärka kontakterna mellan unga och äldre genom gemensamma projekt.
 • Betona vikten av samhörighet mellan frivilliga/volontärer, förtroendevalda och anställda. Sträva efter laganda och motverka revirtänkande.
 • Aktivt miljöarbete genom bra hushållning med energianvändningen i alla församlingars verksamheter, exempelvis genom att bygga ut med fler ladd stolpar till elfordon för besökande och personal, fler solceller, satsa på el och hybridfordon samt ett aktivt klimatarbete med sikte att miljödiplomera pastoraten 2030.
 • Aktivt delta i samhällsplanering i samtliga tre pastorat så att kyrkans tillgängliga mötesplatser finns både i befintliga och i planerade bostadsområden.
 • Svenska kyrkan ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare som aktivt arbetar med jämställdhet och motverkar mobbning och kränkningar.
 • Verka för att fler kommuninnevånare blir medlemmar i Svenska kyrkan.
 • Stödja och utveckla arbetet i Församlingsråden som har en viktig uppgift i det lokala arbetet
 • Arbeta för en sund ekonomi med god hushållning med en budget i balans.
 • Använda kyrkans lokaler och fastigheter på ett effektivt och kostnadsmässigt sätt
 • Utveckla kyrkomusiken och stärka kulturen
 • Avsätt som resurs till ACT, svenska kyrkans internationella arbete, 1 procent av vår budget
 • Verka för att certifiera Regnbågsnyckeln i alla våra pastorat
 • Arbeta för välskötta kyrkogårdar och planera så att de är tillgängliga även för funktionshindrade
 • Stärka begravningsväsendet.