Förslag till budget 2020


Ett tryggare och bättre Sala

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 med framåtblick till 2028 för Sala kommun.

ETT TRYGGARE OCH BÄTTRE SALA
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 med framåtblick till 2028 för Sala kommun

Inledning

Med ordning och reda i ekonomin kan kommunen åter satsa på framtidsarbetet för ett växande, tryggare och bättre Sala.

Sala kommun har genom sitt geografiska läge alla möjligheter att vara en av Mälardalens främsta kommuner. Närheten till storstäderna ställer dock krav på oss som kommun. Konkurrensen kommuner emellan är hård gällande personal, etableringar samt utmaningen att locka till oss nya kommuninvånare.

Men ingenting är omöjligt, allt går om det finns en tydlig politisk vilja och en sund och hållbar ekonomi.

En förutsättning för att klara en välfärd av hög kvalitet är att kommunen har en stark ekonomi och en stabil politisk ledning som orkar och klarar av att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter. Hitintills så har inte det nuvarande minoritetsstyret lyckats särskilt bra med den uppgiften då kommunen gjorde ett stort underskott 2018 samt att 2019 visar på ett ännu större underskott än 2018.

Det betyder att kommunen de närmaste åren kommer att ha behov av att tillföra resurser i form av nya intäkter, samtidigt som många verksamheter behöver effektiviseras. Hela den kommunala verksamheten måste genomlysas och arbetet med att genomföra den ekonomiska åtgärdsplanen måste prioriteras hårdare.

Frågor vi alla behöver ställa är: Varför ska människor flytta till Sala och vad kan vi som kommun göra för dem som redan bor här? Frågor vi politiker behöver ställa oss med jämna mellanrum oavsett partitillhörighet. Inte minst till alla de som bor i vår kommun. Men också till de som jobbar i kommunens verksamheter och till de som driver företag i kommunen eller till de som har funderingar på att etablera sitt företag i kommunen.

Det händer saker i Sala, men mycket är fortfarande inte verkställt och skjuts på framtiden. Tempot behöver skruvas upp. Vi kan inte sitta och vänta på framtiden, vi är här och nu och måste lösa de utmaningar och problem som finns och som behövs för att utveckla kommunen och våra verksamheter. Kommunens målarbete är en uppgift som inte går att skjuta upp längre. Arbetet med det och kommunens budgetarbete 2021-2023 måste sättas igång snarats om det ska vara möjligt att få en ekonomi i balans.

Ett annat arbete som måste prioriteras är hur kommunen ska bli en attraktiv och intressant arbetsgivare. Det som bäst kan bidra till det arbete är kommunens alla anställda på alla nivåer. Delaktighet och medbestämmande har alltid varit ett lyckat koncept för att nå uppsatta mål.

Sala kan och ska bli en framgångsrik kommun!

 Kommunövergripande

Personalen är den viktigaste resursen om en kommun ska bli attraktiv och framgångsrik.

För att kunna bli en framgångsrik arbetsgivare behöver en översyn kring arbetsmiljö, delaktighet och kompetensutveckling genomföras.  Nöjda medarbetare är oftast den bästa marknadsföringen för en kommun. Därför behöver ett arbete startas omgående för att nå målet att bli en attraktiv kommun. Målet ska vara att anställda ska trivas i kommunen och stanna kvar under en längre tid. Kommunen ska konkurrera med bra arbetsmiljö, bra ledarskap och schysta löner. Arbetet med sänka sjuktalen måste prioriteras och en ordentlig översyn av arbetsmiljö, både den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska genomföras.

För att lyckas behöver kommunen ta tillvara på den befintliga personalens kompetens och innovativa förslag. Anställda ska ges inflytande och veta att deras synpunkter på hur verksamheterna kan förbättras tas till vara på bästa vis.

Arbete med att genomföra rätten till heltid skall fortgå. Heltid är och skall vara norm i alla kommunens verksamheter.

För att uppmuntra arbetsmiljöarbetet vill vi inrätta ett arbetsmiljöpris liknande den som finns i region Västmanland.

 Befolkning och demografi

Sala kommun har sedan 2008 haft en positiv befolkningsökning. Från 2008-2018 ökade Sala kommun med 1451 invånare. Mellan 2013-2018 skedde det största ökningen med 1047 invånare. Den 30 juni 2019 uppgick Sala kommuns folkmängd till 22 854 personer. Andelen äldre personer, 80+ ökar under perioden 2019-2022 med 8 %. Inom de grupper som det sker störst förändring är också behoven störst av kommunens service via förskolor, skolor, hemtjänst och äldreboende.

 Ekonomiska förutsättningar

2018 var ett förlorat år när det gäller Sala kommuns ekonomi med ett underskott på -36 miljoner kronor. 2019 ser inte särskilt mycket bättre ut då prognosen visar på ett underskott på ca -43 miljoner kronor.

SKL:s  (Sveriges kommuner och landsting) ekonomirapport som utkom i oktober visar att en mild lågkonjunktur väntar 2020 och den kommer fortsätta 2021. Uppskattningsvis bedömer SKL att det i nuläget är ett tjugotal kommuner som planerar att höja skatten. Skälet är det demografiska trycket dvs. antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder.

Sverige har under tidigare år gynnats av stark export, bland annat tack vare kronförsvagningen. Dock kan vi se att världskonjunkturen börjar vika på grund av den osäkerhet som råder bland annat kring Brexit och hotande handelskrig.

I likhet med SKL har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas finansiering de kommande åren. Finansdepartementet presenterade tidigare i år en analys som visade att med oförändrade välfärdsåtaganden skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026.

Verksamheterna måste arbeta med effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder exempelvis förebyggande arbete samt omställning till nya metoder som ny teknik och digitalisering möjliggör.

Då Sala kommun för åren 2020 och 2021 ska återställa det negativa resultatet för 2018 så är det viktigt att effektiviseringar genomförs och att ekonomin följs upp så att kommunen inte hamnar i ett ännu sämre läge än det som den befinner sig i nu när en lågkonjunktur väntas.  Vi ska komma ihåg att 2019 års förväntade underskott på ca 42 miljoner kronor också ska återställas. Samtidigt behöver kommunen låna mer pengar för att investera i skolor, förskolor och äldreboenden som kommer att belasta driften.

Utifrån detta gör vi bedömningen att det behövs en tillfällig skattehöjning på 25 öre år 2020, som minskas med 5 öre år 2021, 10 öre år 2022 för att år 2023 vara återställd till dagens skattenivå på 22,31 kr.

Kommunstyrelsens förfogande för 2020 sätts till 0,75 % för att möta engångskostnader för rivning av Åkraskolan och Vallaskolan samt planerat ägartillskott till Sala Silvergruva, det motsvarar ca 10,9 miljoner kronor.

Åretsresultat sätts till 8,1 mkr utöver återställandet av negativt resultat på 18,3 mkr.

 Investeringar

8 årsplan en nödvändighet.

När kommunen växer, ökar också behovet av nya och flera välfärdslokaler som förskolor, skolor, gruppbostäder och äldreomsorgsplatser. Det finns också ett stort behov att underhålla och bygga nya gång och cykelvägar, gator och parker och VA där nya bostadsområden växer fram. 

Investeringsbehovet är fortsatt högt i kommunen. En bättre planering behövs för de kommande åren både ur ett ekonomiskt och ett verksamhetsperspektiv så att kommunen inte drabbas av de haveri som inträffat för badhuset och Åkraskolan.

För att möta de behov som finns inom skolan behövs omfattande om- och nybyggnation av våra skollokaler för att kunna ge våra elever och lärare bästa förutsättningar för att kunna lyckas i sitt arbete. Fyra skolar har idag moduler (tillfälliga lokaler) för att klara av det ökade elevantalet i kommunen. Fler förskoleplatser behöver tillskapas så att plats kan erbjudas inom fyra månaders regel som är gällande idag enligt lag. Här borde kommunen som konkurrenskraftig kommun ha målet att kunna erbjuda plats inom två månader.

En heltäckande översyn av Sala kommuns skolor ser vi som nödvändig för att på bästa sätt kunna möta framtiden och skapa en långsiktig hållbar organisation. Utredningen ska också planera för nya områden t.ex. Norrmalm och andra viktiga utvecklingsområden i hela kommunen.

Behovet av LSS-boenden är stort och inom de närmaste åren så behöver kommunen tre nya boenden, främst för att ersätta befintliga boenden. Ett hyrs idag externt och är väldigt slitet och behöver en omfattande renovering för att bli en funktionell gruppbostad enligt lagstiftningen. Ett andra behöver byggas för att ersätta en av tre LSS-verksamheter i samma husbyggnad, då flera LSS-boenden i samma hus inte är förenligt med intentionerna i lagstiftningen. Det tredje LSS-boendet kommer generera en utökning av antalet plaster.

De nedstängda äldreomsorgsplatserna som finns inom kommunens egna verksamheter prioriterar vi att öppna i ett första skede för att möta efterfrågan på nya platser.

Ett helt nytt äldreboende behöver planeras och färdigställas inom en 10 års period.

Lärkans sportfält ska fortsättas utvecklas. Ett omtag kring Lärkan behöver ske tillsammans med föreningslivet som sedan kan läggas in en utbyggnadsplan. Men en första satsning utifrån det behov som finns är att färdigställa en ny konstgräsplan.

Bokbussen idag är ett komplement till de fasta biblioteken och når många främst på landsbygden. Den bokbuss som finns idag är inte optimal och för att fortsatt kunna ge en bra service behöver en ny bokbuss upphandlas.

Stora Torget är i stort behov av att rustas upp och bli en naturlig och tillgänglig plats för alla. Vi vill ha ett levande torg med aktiviteter, torghandel och social samvaro.

För att varje investering ska bli kostnadseffektiv och ändamålsenlig behövs ekonomisk kontroll och långsiktighet. Varje investering ska innehålla en plan som innehåller ritningar, tidsplan, kostnadskalkyl samt driftskonsekvenser. När denna har presenterats kommer ett besked om igångsättning från politiken.

Under kommande planperiod 2020-2028 kommer vi att investera i följande:

 • Om- och nybyggnation av Varmsätra skola och Ängshagenskolan
 • Bygga ny Åkraskola
 • Fler förskoleplatser i centrala Sala färdigställda 2021 och 2025
 • Rusta upp torget
 • Bygga tre nya LSS-boenden under planperioden
 • Upphandla ny bokbuss
 • Ny konstgräsplan på Lärkan
 • Färdigställa skateparken
 • Ta fram en helhetslösning utifrån behov för Sala kommuns förskolor och skolor som sträcker sig till 2030.
 • Satsa på fler gång- och cykelvägar
 • Tillgänglighetsanpassa stora lekparken
 • Bygga ut och restaurera VA-nätet
 • Ett nytt äldreboende
 • Ett nytt badhus
 • Utomhusgym i hela kommunen

 

 

 

Nettoinvesteringar Plan Plan Plan  
2020 2021 2022
Kommunstyrelsen
Näringslivskontor 150 70 0
Medborgarkontor 5 905 3 250 1 750
Räddningstjänst 6 000 4 200 3 700
Samhällsbyggnadskontor
Administration 0 0 0
Kart/Mät 300 300 0
Lokalförvaltarna 75 500 181 500 139 500
Kommunala Gator och vägar 16 250 14 100 16 950
Parkverksamhet 6 300 9 300 10 200
Gruvans Vattensystem 4 900 4 600 4 100
VA-verksamheten 16 330 15 280 11 000
Teknisk service 50 200 200
Plan- och utveckling 12 700 5 000 15 000
Summa Samhällsbyggnadskontor 132 330 230 280 196 950
Summa KS 144 385 237 800 202 400
Kultur och fritidsnämnd 1 650 4 500 0
Skolnämnd 13 000 2 800 1 750
Vård- och omsorgsnämnd 3 000 1 000 3 000
Summa 162 035 246 100 207 150

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för civilt försvar, juridiska enheten, IT, kommunikation, arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen, bredband, lokaler, samhällsbyggnad, personal, ekonomi, upphandling, bygg- och miljö, bostäder, näringslivet, färdtjänst- och skolskjuts och räddningstjänst.

Kommunen erbjuder idag ett stort utbud av servicetjänster, men för att bli bättre och stå rustade inför framtiden behöver blicken lyftas och ambitionerna ökas, inte minst när det gäller de verksamheter som är verksamma inom samhällsbyggnad. Mark ska finnas till alla som vill etablera sig i kommunen eller växa och för de som vill bygga bostäder både i Sala stad och övriga delar av kommunen. Kommunens myndighetsutövning ska vara serviceinriktad och professionell, ett gott bemötande och korta handläggningstider vilket stärker kommunens varumärke.

Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen står inför ett ökat tryck då arbetsförmedlingen inte längre finns på orten efter den omorganisation som där skett. Arbetsmarknadsenheten har idag många projekt som vänder sig till dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Resultaten är goda och kommunen ligger i framkant när det gäller att bli beviljade EU-pengar. Kommunen måste tidigt se över vilka delar från projekten som ska överföras till den ordinarie verksamheten när projektet löper ut. Vuxnas lärande har under 2019 öppnat upp i nya centrala lokaler. Flera av de projekt som idag är finansierade av ESF-medel behöver utredas hur mycket av den idag befintliga verksamheten som på sikt ska implementeras i kommunens verksamhet när projekttiden löper ut. Vidare behövs utbildningsutbudet öka för de personer som har utbildningsplikt. Fler med invandrarbakgrund behöver komma ut i arbete snabbare och här fyller vuxenutbildningen en betydande roll inte minst genom att lära ut det svenska språket.

Belastningen är fortsatt hård på upphandlingen. Det uppdrag som politiken gett ekonomikontoret att se över hur kommunen kan samordna sig med andra kommuner ska verkställas. Kommunens upphandlingsenhet måste också se hur de i större utsträckning kan använda SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Näringslivet ska erbjuda mark för nya etableringar som redan befintligt näringsliv. Målet att öka i Svenskt Näringslivs rankinglista måste prioritera upp. Ett nytt näringslivsprogram behöver tas fram omgående.  Fokus på handeln behöver öka så att Sala kommun inte går samma öde till mötes som många andra kommuner där handeln helt eller delvis försvunnit i centrum. Grönt kompetenscentrum ska utvecklas och lyftas regionalt. Ett lokalt landsbygdsprogram ska tas fram för att möjliggöra för b.la. företagande och boende i hela kommunen. Besöksnäringen ska stå i fokus med sitt rika utbud utifrån den besöksnäringsstrategi som antagits i kommunen och där Sala Silvergruva lyfts upp som en viktig aktör. Resurser behöver tillskapas till Sala Silvergruva utifrån den strategi som finns framtagen, men som ännu är ett arbetsmaterial. Samverkan med skolan ska ske så antalet UF företag ökar på våra gymnasieskolor de kommande åren.

Idag har kommunen lokalkostnader på 130 miljoner kronor. Varav 101 miljoner är hyreskostnader i eget bestånd och 28,7 miljoner kronor hyrs externt. Underhållet i kommunens egna lokaler är eftersatt och en underhållsplan behöver tas fram för att behålla värdet på fastigheterna. Ett ordentligt arbete behöver genomföras för att se över vilka fastigheter och avtal som idag finns som skulle kunna sägas upp eller omförhandlas för att ge minskade kostnader för kommunen. En översyn behöver också ske utifrån de kommersiella fastigheterna som idag finns inom kommunens verksamhet, om de ska vara kvar under fastighetskontoret eller inrymmas under ett nytt kommunalt bolag som bildas för att tillhandahålla lokaler för externa hyresgäster. Kommunen behöver också tjänstepersonskompetensen med en fastighetsintendent.

När det gäller kommunens fordon och måltidsenheten så behöver en översyn med inriktningen att effektivisera dessa verksamheter. Beslutet som fattats tidigare att varje kök inom Sala kommuns verksamheter ska vara tillagningskök måste ändras. Istället ska en översyn ske över vilka kök som ska vara tillagningskök som i sin tur ska leverera mat till övriga verksamheter. Det kommer att innebära att fler kök blir mottagningskök. Kökens kostnader får inte öka i den omfattning som det görs idag med hänvisning till det ekonomiska läget. Kvalitén inom måltidsenheten är väldigt hög och vi ser inte att den kommer att försämras för att det inte kommer att vara tillagningskök vid varje verksamhet som serverar mat inom skolan och äldreomsorgen. Bilparken ska ses över för hela kommunen hur den kan effektiviseras och antalet bilar kan minskas. Men också hur miljön kan stärkas genom en modern fordonsflotta.

När det gäller brand- och räddningstjänsten ser vi i nuläget inte något behov av en ny räddningstjänststation, utan förordar istället ett utökat samarbete med Stor Stockholms räddningscentral (SSRC).

Kommunens överförmyndarverksamhet har flyttats över till Västerås stad under 2019 till en lägre kostnad mot idag. Viktigt att Sala kommun följer upp avtalet och den service som ges till kommuninvånarna som är i behov av gode man och förvaltare.

Bredbandsutbyggnaden behöver påskyndas i hela kommunen. Sala kommun har satt ett högt mål vad gäller bredband - år 2020 ska 100 % av hushållen och företagen ha tillgång till 100Mbit/s. Idag ligger siffran på ca 40-55% enligt Bredbandskartan på PTS hemsida (post- och telestyrelsen) Det avtal som idag finns tecknat med en aktör löper ut 2020-12-31 och den aktören kommer inte att nå det mål som avtalats. Kommunen behöver snarast påbörja ett arbete med att erbjud flera aktörer att bidra till utbyggnaden så att målet kan verkställs skyndsamt.

Kommunens energi- och klimatarbete har fått ett lyft i och med att en strategi har antagits under hösten i kommunfullmäktige. Nu ska ett arbete starta för att implementera strategin genom den beslutade åtgärdsplanen i alla kommunens verksamheter och bolag. Detta arbete ska följas upp politiskt en gång per år.

En god vattenkvalité är en förutsättning främst för dricksvattenförsörjningen.  Kommunen har ett ansvar att tillse att vattendrag och sjöar håller god status. Idag finns möjligheter för kommunen att söka finansiering för åtgärderna, men inom en överskådlig tid kommer eventuellt dessa möjligheter att försvinna. Kommunen behöver redan nu börja arbeta och ta fram en plan för hur dessa åtgärder ska kunna genomföras i syfte att säkra dricksvattenförsörjningen.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt stort i hela kommunen både för enfamiljshus liksom för hyresrätter. Idag antas flera detaljplaner som enbart vänder sig till den som vill bygga enbostadshus främst inom Sala stad. Fler detaljplaner behöver tas fram för att erbjuda olika boendeformer, inte minst billiga hyresrätter i hela kommunen. I Varmsätra har det efterfrågats hus av mindre storlek liknande de parhus som byggts på Ängshagen. Detta för att möjliggöra kvarboende i sin tätort den dagen man vill sälja sin gård eller hus.

Då efterfrågan på hyreslägenheter är stort och det kommunala bostadsbolaget Sala Bostäder inte ensamt klarar av att bygga hyreslägenheter så måste andra aktörer erbjuds att bygga hyresbostäder.

Silverlinjen som trafikerar innerstaden behöver utökas med fler turer där första turen tidigareläggs och sista turen senareläggs på dagen för att bättre passa de som pendlar och som då kan ta bussen istället för bilen till resecentrumet. Ett förslag hur kollektivtrafiken kan utökas inom kommunens landsbygd behöver tas fram.

Översyn och revidering av riktlinjerna kring färdtjänsten som med enkelt avhjälpta hinder underlättar för våra medborgare att bli beviljad färdtjänst ska ske i väntan på att åtgärder presenteras utifrån den statliga utredningen som låtit sig dröja.

Många känner sig idag inte trygga att vistas ute i Sala kommuns miljöer, ett sätt att komma till rätta med det är att kommunen anordnar trygghetsvandringar i hela kommunen. Dessa ska ske tillsammans med politiker, kommunens säkerhetsansvarige och medborgarna. Därefter upprättas en plan på åtgärder som behöver vidtas för att öka tryggheten. Kommunen behöver också se över belysningen så att fler områden blir upplysta.

Kommunen ska överta all städning i kommunal regi allteftersom de nuvarande avtalen löper ut. Detta är också ett led i att kunna erbjuda alla att jobba heltid inom kommunens verksamheter s.k. kombinationstjänster. Även kompetensutveckling och kraftfulla insatser för att förebygga smittspridning är en del av lokalvården.

Kommunen följer årligen riksdagsledamotsarvodet vid uppräkning av partistödet. Vi föreslår att ingen uppräkning sker för 2020, partistödet utbetalas för 2020 enligt 2019 års nivå.

År 2024 fyller Sala 400 år. Arbetet kring jubileet behöver intensifieras och att det tillsätts en jubileumskommitté som får i uppdrag att planera jubileet. Målet med firandet är att väcka intresse för Salas historia men också att marknadsföra Sala kommun som en attraktiv kommun i Mälardalen. I samband med jubileet bör en historisk skrift om kommunen tas fram i likhet med den skrift som presenterades 1924 års firande och som omfattar perioden 1925-2024.

En trygg vård och omsorg som finns när du behöver den!

Efterfrågan på välfärdstjänsterna är fortsatt hög och alla prognoser visar att behovet kommer att bestå över lång tid framöver.

Demografin visat att antalet äldre ökar kraftigt och därmed kommer även behovet av service inom välfärden.

Vi prioriterar det förebyggande arbetet. På sikt kommer det ge besparingar främst för individen men även för kommunen t.ex. genom uteblivna institutionsplaceringar, en del i det förebyggande arbetet bör vara att ansluta fullt ut till centrum mot våld så att även kvinnor kan söka råd och hjälp där.

Besöken på de öppna verksamheterna som t.ex. familjerådgivning och skolteamet fortsätter att öka. Dessa mycket viktiga verksamheter måste stärkas upp så de fyller sin funktion att råda bot innan problem blivit för stora och leder till mänskligt lidande och ökade samhällskostnader.

Vi ser att missbruk och gängproblematik sjunker allt längre ned i åldrarna med risker för ökade problem och skador som följd.

Vi ser idag behov av ytterligare tre LSS-bostäder för att byta ut icke funktionella bostäder samt för öka antalet platser.

Vi har idag tomställda vårdavdelningar som vi ser att vi kommer att behöva öppna igen. Vi ser även behov av andra sorters boenden som t.ex. trygghetsboenden och seniorboenden i hela kommunen.

Digitalisering – Välfärdsteknik är ett spännande och nödvändigt komplement till dagens vård och service för att klara av framtidens ökade behov.

Tekniken utvecklas i rasande fart och möjliggör ökat självbestämmande för vårdtagaren samt ett effektivt och avlastande arbetsredskap för personalen. Det är glädjande att Sala kommun fortsätter med arbetet i det digitaliseringsprojekt kommunen fått EU-stöd att driva.

En samverkan mellan Region Västmanland och Sala kommun bör inledas under 2020 för att öka samarbetet inom äldrevården och det förebyggande arbetet för att minska de äldres skador. Vi ser gärna att arbetet kan ske på det sätt som sker i Norrtälje i det så kallade tio hundra-projektet där kommun och region mycket framgångsrikt samverkar kring en gemensam äldrevård.

Mottagare av hemtjänst skall själva avgöra hur de vill ha sin hjälp och när de vill ha den. Behovet skall styra, inte tiden.

Genom att införa den s.k. ”Skönsmomodellen” blir detta möjligt.

Trycket på hemtjänsten ligget konstant och behovet väntas öka. För oss Socialdemokrater är det viktigt att se helheten och vi vill därför att kommunen skall återinföras som valbart alternativ även när det gäller hemtjänstens serviceinsatser.

Demens är ett växande problem i takt med att antalet äldre ökar. Demens är den sjukdom som idag kostar samhället allra mest. Vi ser även att antalet personer som drabbas av pre-senil demens ökar.

Detta är en grupp som idag inte passar in någonstans. En grupp som har stora och omfattande behov av vård och omsorg. Här måste alternativ skapas som passar individen med någon form av skräddarsytt boende/stöd för yngre demenssjuka och deras anhöriga.

 Alla ska få ta del av det livslånga lärandet

Salas skolor har diskuterats intensivt de senaste åren. Sala kommun har Nordens största modulskola som inrymmer Åkraskolans verksamhet, långa köer till förskolorna och placering 258 av 290 i lärarförbundets ranking ”bästa skolkommun”. Behovet av satsningar inom skolan är stora och nu krävs det stor handlingskraft från politiken. Därför satsar vi i 2020 års budgetförslag 30,8 miljoner kronor mer än vad verksamheten hade år 2019.

Skolan i Sala kommun har en bred verksamhet med förskola, grundskola, fritidshem, särskola, och gymnasieskola. Alla dessa verksamheter ska vi fortsätta driva och utveckla i kommunens regi. Kommunen har många grundskolor där Ransta skolan är den nyaste, och där nya Vallaskolan kommer öppnas under år 2020. Vi har också en växande förskoleverksamhet.

Fokus för skolans verksamhet ska vara elevernas kunskapsinhämtning. Alla elever ska gå igenom skolans olika stadier och ges möjlighet att lära sig utifrån sina egna unika förutsättningar. Vårt mål är att alla ska gå ut högstadiet med godkända betyg, och som gör det möjligt för eleven att komma in på den gymnasieutbildning som eleven vill gå. Målet är också att eleverna i gymnasiet ska slutföra sina studier och ta studenten. För att det ska vara möjligt behövs mer resurser inom skolan. Utrymme ska finnas både för elever i behov av extra stöd för att klara de grundläggande kunskapskraven, och för de elever som behöver stöd att utvecklas ytterligare och nå högre nivåer.

En grundläggande förutsättning för att möjliggöra satsningar på elevernas kunskapsinhämtning är behöriga lärare och förskolelärare. Inom det här området krävs stora satsningar. Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska bedriva ett mer aktivt rekryteringsarbete. Vi behöver utveckla vårt samarbete med högskolor för att utbilda fler i vår personal till behöriga lärare, och finnas med som ett starkt alternativ när nyexaminerade lärare ska söka sina första jobb. Vi vill se ett ökat systematiskt utvecklingsarbete inom detta område. Vi behöver också arbeta med att bli en mer attraktiv arbetsgivare och arbeta med arbetsmiljön för anställda inom verksamheten. Nya arbetssätt kommer bli aktuella och där ska vi ligga i framkant. Vi ska också se över möjligheter att utveckla tjänster som lärarassistenter för att låta lärare fokusera mer på undervisning. Vi ska låta proffsen vara proffs.

Alla kommuninvånare, oavsett var de bor i kommunen, ska ha rätt till skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Sala kommun ska också klara av att tillgodose behovet av förskoleplats inom 4 månader, som är den nationella tidsgränsen, och på sikt vill vi se att vi klarar av att erbjuda förskoleplats inom 60 dagar. Då behövs fler förskolor.  Eftersom våra kommuninvånare arbetar olika tider på dygnet och under veckans alla dagar behöver barnomsorgens tillgänglighet anpassas efter efterfrågan.

Gymnasieskolan har under de senaste åren utvecklats mycket och en större andel av Sala kommuns ungdomar väljer att läsa vid Kungsängsgymnasiet eller Ösby naturbruksgymnasium. Det är mycket positivt och något vi vill fortsätta stödja. Vi vill också se en ökad samverkan mellan gymnasieskolorna och näringslivsenheten för att öka antalet UF-företag i kommunen.

Skollokaler är en fråga vi i Socialdemokraterna arbetar mycket aktivt med. Idag finns moduler uppställa vid många av våra skolor för att verksamheten inte får plats annars. Det finns stora behov av utbyggnad och underhåll. Det här är inte någonting vi kan acceptera och vi har en plan för hur vår verksamhet ska utövas i riktiga skollokaler framöver. Det är en fråga om arbetsmiljö för elever, lärare och annan skolpersonal. Dessutom växer Sala kommun och alla nya barn och ungdomar behöver få plats i vår verksamhet. En verksamhet som vi ser ska hållas i uppdaterade och ändamålsenliga lokaler.

Till att börja med ska en ny Åkraskola byggas där den gamla står. Vi har också helt undermåliga skollokaler i Varmsätra och därför behöver en stor satsning göras där inom kort. Dessutom måste modulerna vid Ängshagenskolan och Lärkbacksskolan ersättas med riktiga lokaler, eftersom modulerna snart måste tas bort. Vi ser också behovet av en ny skola på kommunens utvecklingsområde Norrmalm när stadsdelen växer fram. Fler skolor behöver också byggas ut och renoveras. Detsamma gäller kommunens förskolor. Många av de centrala förskolorna har byggts under 60- och 70-talet, och står nu inför betydande renoveringsbehov. Vi ska även bygga fler förskolor för att alla barn ska kunna rymmas, och de ska byggas där behoven av förskoleplatser finns.

Kulturskolan ska överföras ifrån skolan till kultur- och fritid. Främst för att kulturskolan inte ska behövas ställas mot skolans lagstadgade verksamhet, men också för att enklare kunna möta upp det aktiva föreningslivet kring kulturskolans verksamhetsområde. Därför kommer skolans ram att minska och ramen för kultur och fritid öka med motsvarande summa som är satt för kulturskolan.

Vi har redan idag bra verksamheter i Sala kommun och vårt mål är att ge dessa bättre förutsättningar och satsa mer på att utveckla dem. Därför vill vi också stärka arbetet kring:

- Alla elever i Sala kommun ska lämna grundskolan med fullständiga betyg.

- Fortsätta arbeta med att minska antalet avhoppen från gymnasiet så att fler ungdomar tar studenten.

- Ett gemensamt stärkt arbete för att få eleverna som är hemmasittare att komma tillbaka till skolan.

- Ett systematiskt utvecklingsarbete för fler behöriga lärare och förskolelärare till våra skolor och förskolor.

- Satsningar på kompetensutveckling inom NPF och andra områden inom våra verksamheter.

Låt människor må bra- satsa på Kultur och fritid för alla

I den senaste rapporten från kulturvanor från myndigheten för kulturanalys så framkommer det att kulturvanor hänger ihop med utbildningsnivå. Ju högre utbildningsnivå desto mer kulturutbud. Ett mål som Sala kommun måste ha är att oavsett utbildning, kön, ekonomi måste alla kunna ta del av kulturen. Det gör vi bäst genom att synliggöra olika kulturverksamheter främst riktade till våra barn och unga.

Hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom folkhälsan är en väldigt angelägen fråga. Vi vill att arbetet med att tillskapa utegym på flera platser i kommunen verkställs.

Träffpunkt Kaplanen ska utvecklas och omfatta fler pensionärer än den gör idag. Vi ser gärna att fler mötesplatser tillskapas på fler platser i kommunen för de äldre.

Kommunen ska fortsätta stödja verksamhet som Rockkören.

Aguélimuseet har ett avtal till och med 2019-12-31, då ännu inget nytt avtal slutits ser vi ingen annan lösning än att förlänga nuvarande avtal att gälla till och med 2020-12-31 med ett ökat driftsbidrag under 2020 samt att uppdra till kommunstyrelsen i samverkan med kultur och fritid utreda hur kommunen från år 2021 övertar Aguélimuseet i kommunal regi genom antingen ett bolag, stiftelse eller annan kommunalförvaltningsform i enlighet med Aguélimuseets visions och målarbete. Utredningen ska presenteras senast 30 april 2020.

För att fortsätta med Täljstenens fortsatta utbyggnad måste det tillskapas en plan för helhetsutvecklingen på Täljstenen så att Täljstenen byggs ut etappvis. Prioriteras bör dock investeringar som möjliggör åtkomst till lokalytor ovanför ungdomslokalen. Främst krävs tillgänglighetsanpassningar.

I arbetet med Täljstenen så vill vi att kommunen verkar för att återskapa ett polismuseum.

Badhuset är för närvarande stängt och beräknas återigen öppna nästa år med endast två bassänger i drift. En utredning kring ett nytt badhus är igång och har ambitionen att redovisas på ledningsutskottet 27 november 2019. Ett nytt badhus behöver stå klart senast år 2026. Utredningen kommer att återkomma kring uppförandet av ett nytt badhus så detta kan tas med i budgetarbetet för 2021-2023.

Området Lärkans sportfält, kommunen behöver tillsammans med föreningslivet ta ett omtag kring Lärkan för att ta fram en långsiktigplan på hur området skall utvecklas, vi vill se en helhetslösning.

För att fler ska kunna använda konstgräsplanen så kommer den befintliga att ersättas med nytt konstgräs och den gamla kommer att kunna användas till en 7-mannaplan där den tidigare ”uterinken” vid Lärkan var placerad.

Många trevliga badplatser finns runt om i hela kommunen. För att göra dessa ännu attraktivare så ska en plan tas fram för samtliga badplatser för att öka attraktiviteten och tillgängligheten för de boende men också för dem som besöker våra badplatser.

Stadsbibliotekets tider bör utökas och kommunen skall slå vakt om bibliotekets avgiftsfria lån.

Nytt blir att kulturskolan flyttas från skolkontoret där den finns idag till att inrymmas under kultur och fritid. Ett av skälen är att kulturskolan inte ska behöva ställas mot lagstadgad skolverksamhet. Vi vill att kulturskolan ska utvecklas och bli en viktig aktör samhället.

Bokbussen är ett populärt inslag i kommunen och ett komplement till de fasta biblioteken och når främst många på landsbygden. Den bokbuss som finns idag är inte optimal och för att fortsatt kunna ge en bra service behöver en ny bokbuss upphandlas.

En levande landsbygd

Fler ska ha möjlighet att bo och verka på landsbygden i vår kommun. Sala kommun är länets till ytan största kommun och har en unik landsbygd. Det kräver en aktiv politik för fler bostäder och företag på vår landsbygd. I förlängningen hotas offentlig service på landsbygden och det måste vara kommunens skyldighet att motverka detta.

Ge butiker på landsbygden möjlighet att vara servicecentra åt kommunen.

Verka för att fler lokala livsmedelsföretag får leverera sina produkter till kommunen.

Gör en särskild företagssatsning som syftar till att fler företag ges möjlighet att etablera sig på landsbygden och värna och stärka de företag som finns etablerade genom att ta fram ett lokalt landsbygdsprogram.

Kommunikationerna måste prioriteras för de som bor på landsbygden med fler kollektiva turer som gör det möjligt att bo och pendla till alla delar av länet.

Den digitala utbyggnaden med bredband och bra mobiltelefonmaster är ett krav för att verksamheten ska fungera på landsbygden.

I Västerfärnebo föreslår vi att Region Västmanland och kommunen skapar en gemensam organisation för sjukvård, äldrevård och barnavård och bygger ett särskilt centra för detta. Därefter kan likande centra etableras på fler platser på vår landsbygd.

Kommunen bör undersöka möjligheterna att skapa ett kommunalt servicecenter i Möklinta.

Vi föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

Att anta det socialdemokratiska förslaget till budget för 2020 och verksamhetsplan 2021 och 2022 samt

att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller under 2020.

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att ytterligare upplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2020 med totalt 140 000 tkr, under 2021 med totalt 150 000 tkr samt 145 000 tkr under 2022.

att fastställa utdebiteringen till 22,56% för 2020

att måltidsenheten, fastighetsenheten och fordonsflottan ska effektiviseras med 10 % sammanlagt

att kommunen år 2020 utöver budgeterat belopp bemyndigas förfoga över 10 945 tkr som eget kapital

att för 2020 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till styrelse/nämnd

att fastställa följande finansiella mål

 • Resultatmålet ska vara 0,56 % för 2020 exkl. återställandet av negativt resultat, 2021 0,65 % exkl. återställande av negativt resultat samt 1,33 % för 2022
 • Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen
 • Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av kommunfullmäktige beslutade anslag
 • Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktfinansiering av sin verksamhet
 • Styrelser och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera verksamheterna med bibehållen kvalité

 

att driftbudgetensnettoanslag för kommunstyrelsen år 2020 fastställs till 232 373 tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 237 811 tkr och år 2022 till 245 944 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2020 fastställs till 144 385 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 237 800 tkr och år 2022 till 202 400 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2020 fastställs till 567 737 tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 580 741 tkr och år 2022 till 600 192 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2020 fastställs till 3000 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till 1000 tkr och år 2022 till 3000 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för skolnämnden år 2020 fastställs till 546 888 tkr, samt att driftbudget/plan för skolnämnden år 2021 fastställs till 559 344 tkr och år 2022 till 578 052 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2020 fastställs till 13 000 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för skolnämnden år 2021 fastställs till 2800 tkr och år 2022 till 1750 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2020 fastställs till 59 212 tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 60 637 tkr och år 2022 till 62 678 tkr

att investeringsbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2020 fastställs till 1650 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2021 fastställs till 4500 tkr och år 2022 till 0 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för revisionen år 2020 fastställs till 909 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2021 fastställs till 930 tkr och år 2022 till 961 tkr

att driftbudgetensnettoanslag för överförmyndaren år 2020 fastställs till 3086 tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2021 fastställs till 3157 tkr och år 2022 till 3278 tkr

att Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital,

att Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statslåneränta + 1 % på insatt kapital

att inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB

Läs mer:
Beräkning budgetdirektiv (S) KS 5 nov 20191030