Ekonomi i balans

Problematiken kring Sala kommuns ekonomi har varit väl känd sedan våren 2018.
Trots detta så har styret bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Salas bästa, Liberalerna och Kristdemokraterna inte tagit tag i kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt utan istället valt att mörka det!

Under valrörelsen 2018 gav den styrande alliansen lugnade besked till befolkningen och invaggade dem i tron att det inte fanns några problem med ekonomin. Nu ser vi resultatet.

Under hela 2018 har vi socialdemokrater varnat för att ekonomin kommer att bli ett problem och lagt förslag vid ett flertal tillfällen, då vi sett att det ekonomiska läget varit så allvarligt att det har varit kraftfulla åtgärder som behövts.

Vi kan nu se att skolan kommer att göra ett minusresultat även för 2019 då de besparingar som Allians för Sala lagt fram inte får full effekt för 2019, samt att 10,7 miljoner kronor skjuts över till kommunstyrelsen att hantera. Vilket då drabbar andra enheter i kommunen.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att behöva göra besparingar på ca 40-45 miljoner kronor för 2019 för att klara sina budgetramar.
Samtidigt står kommunen inför stora investeringar i nya skollokaler, äldrebostäder, hyresrätter och fritidsanläggningar som inte kommer att kunna genomföras. Det som bekymrar oss mest är att det inte finns en gemensam långsiktig lösning från Allians för Sala hur de ska hantera den ekonomiska kris som Sala kommun befinner sig i.

Den dåliga kommunala ekonomin och det underskott som Allians för Sala har förorsakat och de åtgärder som behöver för att återställa ekonomin kommer att få förödande konsekvenser, något som kommer att skada kommunens varumärke och försvåra framtida rekryteringar till kommunala jobb.
2018 visar på ett preliminärt underskott på ca 36 miljoner kronor som enligt oss ska fördelas på 3 år d.v.s. 12 miljoner per år.

Sala har ur ett geografiskt perspektiv oändliga möjligheter med sin småstadskaraktär och landsbygd att bli något unikt i Mälardalen. Både för de som redan bor och är verksamma i kommunen men också till de som väljer att besöka vår kommun.

Vi socialdemokrater vill utveckla och modernisera Sala kommun och ta kommunen ur den svåra ekonomiska kris som den nu befinner sig i.
2019 är ett förlorat år då det politiska styret inte på något sätt visat på kraft eller vilja att ta fram långsiktiga och hållbara åtgärder för att återställa den ekonomiska balansen i kommunen.

Vi socialdemokrater värnar skola och vård- och omsorg. I vårt förslag till åtgärder överväger vi en tillfällig skattehöjning med 45 öre. Skattesatsen ska återställas succesivt till dagens nivå så snart kommunens ekonomi kommit i balans.
Det innebär att kulturskolan kan fortsätta sin verksamhet som idag, att öppna förskolan inte kommer att avvecklas, att vi fortsätter värna och utveckla skolorna i vår kommun och bibehåller lärartätheten. Säkrar kvalitén och förstärka äldreomsorgen och det förebyggande arbetet.

Det vi kommer att presentera är ett helhetsgrepp för att få den kommunala ekonomin i balans! Det handlar om ett koncerntänkande.
- Kommunen måste ha ett resultat på minst 12 miljoner kronor per år i 3 år för att hantera det underskott som uppstått 2018
- Ta bort kommunstyrelsens förfogande och fördela ut på ramarna 6,9 mkr
- Se över de avgifter kommunen förfogar över t.ex. bygglov och andra administrativa avgifter 2 mkr
- Ställa krav på markexploateringsredovisning vid all exploatering 15 mkr
- Överväga skattehöjning med 45 öre 22 mkr
- Vi vill ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över och återkomma med besparingar på lokaler så väl interna som externa. Vilka lokaler kan vi avveckla, vilka avtal ska omförhandlas m.m. 15 mkr
- Alla investeringar ska godkännas av kommunstyrelsen och innehålla tidsplan, kostnadskalkyler m.m. Påbörjade investeringar ska redovisas till kommunstyrelsen 2 mkr
- Öka utdelningen till kommunen från de kommunala bolagen samt ta fram nya ägardirektiv 1 mkr
- Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och andra IT-lösningar 5 mkr
- Effektivisera administrationen inom skolan 3 mkr
- Effektivisera administrationen inom vård- och omsorg 6 mkr
- Fortsatta åtgärder enligt den ekonomiska kontroll-och åtgärdsplan som finns beslutad sedan tidigare 4 mkr
Totalt 81,9 mkr

Vi kommer nu att gå vidare med detta förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.